Umthandazo

UMgaqo-siseko weli lizwe umisela umakulinganwe nkalwana zonke, kubandakanya ezenkolo.

Isizwe simaxhapheshu ke unangoku sizamana nokumilisela ngokukuko lo makulingwane ngokwenkolo. Iphulo nokhankaso oluqhubayo sithetha nje malunga nokufaka zonke iinkolo ezikolweni yinxalenye yokuvala izikhewu kwimicimbi yezenkolo.

Kambe ke akukho sizwe nankolo ingathandaziyo. Kodwa isimanga isililo esimiyo ngokusingise ezikolweni sigxile kumthandazo ngokunga ezinye iinkolo azithandazi.

Okwahlukayo emithandazweni kukuba lowo uthandazayo uthandaza kubani na, ngaluphi na uhlobo. Kwesele ndike ndaziva ke iinkolo kuthandazwa egameni likaKristu okanye egameni labafileyo okanye egameni likaMuhamedi.

Zonke ezi nkolo ndizibalulayo zinaye uQamata okanye uMvelinqangi okanye uMdali okanye uYehova, zahluka nje phaya emagameni ekuthandazelwa kuwo.

Mhlawumbi ke le nto ikhalazisayo ngomthandazo wasezikolweni kukuba abantu basilela ekuthini makunqandwe ukunyanzeliswa komthandazo woBukristu, abafundi bavunyelwe bazikhethele abawufunayo.

Bubuyilo ke ukugxila kumthandazo woBukristu ezikolweni endaweni yokukhuthaza ukuvunyelwa kweyezinye iinkolo. Akukho sidingo sakuthetha ngaBukristu xa ufuna ukuvulela indawo ubuMosilemu.

Ukwenjenje kufana nobuhiba babafundi kumaziko-mfundo enomsila abathe xa befuna umakulinganwe ngokweelwimi basuka bafuna kususwe isiBhulu endaweni yokunyanzelisa ukuba nezabo iilwimi zisetyenziswe.

Ukuvulela isiXhosa indawo njengolwimi lokufunda nokufundisa kumaziko-mfundo enomsila akudingi kusunduzwa kwesiBhulu.

Kumaphulo okuzamela indawo ezinye inkolo ke nekukholelwa ukuba zicinezelwa buBukristu, abantu abangakholelwayo kuBukristu bayahlupheka xa kusithiwa makuthandazwe, mhlawumbi entlanganisweni. Baye bazive enyhashwa amalungelo abo enkolo egameni loBukristu.

Kokwam ke ukuthabathisa andiboni nto ikhalazisayo xa kusithiwa makuthandazwe kuba akukho nkolo ingathandaziyo. Ukuba kuthiwa makuthandazwe elowo umele kukuthandaza, ngohlobo lwakhe nakulowo akholelwa kuye.

Ukuba kuthiwa makuthandaze umntu omnye entlanganisweni apho, ukuba lowo uthandazayo uthandazo kwendingakholelwayo kuko ndimele kukuthatha ngokuba lowo mthandazo mna awundibandakanyi, ndizenzele owam nokuba ndiwenzela ngaphakathi. Kambe ke othandazayo kuthandaza yena hayi mna, ngako oko andimele kuhlutshwa nto ekuthandazeni kwakhe ngendlela athandaza ngayo.

Into engamele kwenzeka yile yokuxhwithana kwabantu abankolo zahlukeneyo. Abona bamele kuxhwithana ikwangabankolo inye, kuba apho kukho khona abantu nokwahlukana kwezimvo kumele kubakhona.

Abantu abankolo zahlukeneyo bamele kukuqondana, elowo azi ukuba lowo wenza okuthile ukwenza ngokwenkolo yakhe kwaye ukwenzela yena hayi mntu wumbi. Ukuba unqula ebhokhweni unqulela wena hayi mna, kwaye mna andinanto isingise kwinto enjalo ngokwaselunqulweni. Ukuba ke andinanto ilapho ndihlutshwa yintoni kumenzi wayo? Inkolo ayasuleli koko iyangena, inkolo yakho ke ngoko ayinakutakela kum.

Abanqula ngoMuhamedi oko bakwenzayo benzela bona, nantoni na abayithethayo ngokusingise koko bayithetha kwababo abanqula nabo hayi kum. Nokuba oko bakuthethayo kusisithuko xa kusingiswe kum, xa kungasingiswe kum akusiso.

Ndike ndive abanye behlutshwa nakukuthukwa kweebhokhwe, ukuba ikhona ke phofu into ekukuthukwa kwento engathethiyo, kanti ke kokwam ukuthabathisa akukho mntu umele kukuhlutshwa kukuthukwa kwento engathethiyo.

Kungokuba xa udibana nomntu ethuka ilitye, elibiza ngonina noyise, ungahlutshwa yiloo nto? Okona kumele kukuhlupha luvelwano ngokuphambana komntu ohamba ethuka amatye.

Lithiwa ke ndim, ukunqula kwam imbongolo makungahluphi wena mnquli welitye. Nqula ilitye lakho ndinqule imbongolo yam; qwaba! Ukuba uqwenela ukuba kunye nam elunqulweni guquka kule mbongolo yam okanye undiguqulele kweli litye lakho, sitsho ke sinqule kunye. Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.