UMthatha ngubulawayo waseMpuma Koloni

Idolophu yaseMthatha ikwindawo yesithandathu kwilizwe liphela ngokweenkcukachamanani zokubulawa kwabantu.
NgoLwesine, uMphathiswa wamaPolisa uBheki Cele, ephahlwe nguMkomishinala wamaPolisa kuzwelonke uNjengele Khehla Sitole, ukhuphe iinkcukachamanani zolwaphulomthetho kwinkomfa noonondaba ebibanjelwe eKapa.
Kwizikhululo ezingamashumi amathathu kwilizwe loMzantsi Afrika, eziphezulu kwizinga lokubulawa kwabantu, uMthatha ukwindawo yesithandathu.
Kunyakamali ka2018/19 balikhulu elinashumi asibhozo ananye (181) abantu ababulewe eMthatha. Eli nani lonyuke ngamashumi amabini ananye kuna xa kuthelekiswa nekhulu elinamashumi amathandathu kunyakamali ka2017/18.
Kusenjalo, iNyanga eKapa ikwindawo yokuqala ngezinga lokubulawa kwabantu, logama izikhululo zaseMpuma Koloni iBhethelsdorp, iLusikisiki naKwaZakhele zikhona nazo kwezi zikhululo zingamashumi amathathu ezitshatshele ekubulaweni kwabantu.