UMthethwa ukhalela iilwimi zesiNtu

Umphathiwa wesebe lezobugcisa nenkcubeko, uNathi Mthethwa, nabanye babafundi ebekuvuyiswana nabo eNMU Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Bekubethw’ iintonga kungafihlwa makhuba kulinywa kwiYunivesithi iNelson Mandela (NMU) eBhayi. Iinkokheli zemveli zalo mmandla, iinkcubabuchopho nabahlohli bolwimi lwesiXhosa ndawonye nabafundi abaphumelele izifundo zabo ngolu lwimi – bebambene ngazo kule mpelaveki siyishiyayo.

Lo ibingumsitho wokuvuyisana nabafundi abathe baphumelela izifundo eziphezulu kulwimi lwesiXhosa zibandakanya iionazi, iimastazi, ezobugqirhalwazi ziquka nophandonzulu kwimiba ngemiba efana nenzululwazi neenoveli.

Le ndibano ibizinyaswe nguMphathiswa weSebe lezeNkcubeko nobuGcisa kuZwelonke uNathi Mthethwa, amagosa esebe lakhe nebhodi yezeelwimi zoMzantsi Afrika (PANSALB).

Aba bafundi baqhube nezifundo zabo ngoncedo lwebhasari yezifundo zeelwimi.

Ethetha kulo msitho, uMphathiswa uthe lo msitho ubanjwe kanye ngalo nyaka othe wabhengezwa ngumbutho wehlabathi iUNESCO ukuba ibe ngunyaka wokuqwalasela iilwimi zemveli.

Ugxeke abazali ngokuncedisa abantwana ekuthetheni iilwimi zasemzini nasemakhaya, esithi abantwana abakhoyo abazazi, bengakwazi nokuzithutha.

“UNdlambe nonyana wakhe uMdushane abazange bazinikele edabini ukuze bafele ilize. Ukuze ulwimi lwabo lutshabalale, bangena kwimfazwe yaseGazini ngeminyaka yoo1800 bekhusela isidima sabo, umhlaba wabo, ulwimi lwabo kwanenzala yabo. Asinakuyekela kugqube izakhiwo ezisekelezelwa ukuphuhlisa iilwimi zesiBhulu nesiNgesi kwaXhosa,” utshilo uMphathiswa.

Uhambise wathi isebe lakhe libinza ngesixamali esingange130 yezigidi zeerandi kwiziko lolondolozo loncwadi nolwimi lwesiNgesi iNational English Literary Museum (NELM) ukuphuhlisa olo lwimi, kodwa loo ndawo yakhelwe kwindawo ehlala amaXhosa watsho esithi iNELM yenye yeziseko ezixhasa abantu abamhlophe ngemali ukuze bahlale bengoomanqanqa phezu kwabantu abantsundu.

Ukwagxeke namagosa abekhokela iibhodi ezidluleyo zePANSALB, esithi ibingoonomtobhoyi abahlelele ukunyusana behlisana norhulumente ngamagunya.

Iinkosi zomthonyama nazo zizikhelele zigxeka abazali norhulumente gaqa ngokubholelecaleni.

Inkosi yamaGqunukhwebe uBonisile Gqamane uthe nangeli xesha ledemokhrasi isesisiNgesi nesiBhulu esitshotsha entla kuneelwimi zabantu abantsundu.