‘Umtshana wam uyandidlwengula’

Owasetyhini nohlala kwindawo yaseKhayelitsha eKapa ukhala ngokudlwengulwa ngumtshana wakhe amkhulisileyo.

Eli nina nelihlala nonyana walo oneminyaka elishumi, lixelele I’solezwe lesiXhosa ukuba ngenyanga yeSilimela lathi ladlwengulwa ngumtshana walo, kodwa okubuhlungu nangakumbi kukuba wahlala nje impelaveki eseluvalelweni ze wakhutshwa kuba kusithiwa kulindwe iziphumo zeDNA ezathi zathathwa kwikhondom eyayisetyenziswa ngumtyholwa ngethuba emdlwengula.

“Lo mntwana undidlwengulayo ngokasisi wam owasweleka ngo1998 ze ndamthatha njengomntwana wam ndamkhulisa, ndandingazi ukuba ngenye imini uza kundijikela.” Eli nina likwavakalise ukuba ngethuba lidlwengulwa ngumtshana walo, unyana wakhe oneminyaka elishumi wayebukele kwaye waxelelwa ukuba xa ekhala uza kubulawa.

“Nanjengoko ndingumntu onesigulo sokuwa wandilinda ndagula, emva koko wandidlwengula esebenzisa ikhondom, ngelo xesha unyana wam wayebukele,” litshilo ixhoba.

Liqhube lathi kunyaka ophelileyo lithengise indlu yalo kuba lifuna ukufaka umtyholwa esuthwini.

“Abantu babe ndibuza ukuba kutheni ndinceda umntu osebenzisa iziyobisi nje, kodwa ndabaxelela ukuba mhlawumbi xa eyindoda uza kutshintsha iindlela zakhe, zange ndiyazi ukuba uza kufuna ukujonga obo budoda bakhe apha kum ngokuthi andidlwengule,” utshilo.

Uqhube wathi kungokunje akukho mntu athandana naye kuba umtshana wakhe wabuza ukuba kutheni na enikisa ngelungu lakhe langasese kwamanye amadoda.

“Mhla wayendibuza obo bubhanxa zange ndimhoye kuba ndandicinga uthethiswa nje ziziyobisi, kangangokuba umntu endandinaye sohlukana kuba woyika ukubulawa ngulo mtshana wam,” litshilo ixhoba.

Kwimpelaveki esisuka kuyo umtyholwa uphinde wabanjwa kulandela ukubetha ixhoba kunye nonyana walo.

“Ndiyathemba ukuba kwesi sihlandlo uza kugcinwa eluvalelweni kuba usithembise ngokusibulala mna nomntwana wam,” utshilo.

Uqhube wathi nangona iziyobisi zinendawo yazo kodwa ukumdlwengula kwakhe ukwenzela ezingqondweni.

“Ukuba ibiziziyobisi ngengayisebenzisanga ikhondom, qha uyayazi ndiyagula kwaye xa elala nam ngaphandle kwayo uza kosuleleka, yilo nto ndisithi yonke into ayenzayo uyayazi kwaye ndifuna abolele ejele ngokungcola andenze kona,” utshilo.

Isithethi samaPolisa aseKapa uCaptain FC Van Wyk uthe ityala lokubetha livuliwe emva kokuba ixhoba lixelele amapolisa ukuba lihlaselwe ngumtyholwa kwaye ubanjiwe.

Uqhube wathi umtyholwa uye wabanjwa kwaye uza kuvela kwinkundla yamatyala kungekudala.

Lo kaVan Wyk uqhube wathi ekuqaleni kweyeSilimela ixhoba limangalele umtyholwa ngezityholo zokumdlwengula ngethuba elele.

“Ityala lokudlwengulwa laye lavulwa kwaye liyaphandwa,” utshilo uVan Wyk.