Umtsi owenzwe nguMtsi eBCM

UKUNQUNYANYISWA kukaAndile Fani njengomanejala wesixeko iBuffalo City, nokuqeshwa kwebambela endaweni yakhe ziindleko lo masipala angasenalulawulo kuzo. Oko kuthethwe ngusodolophu walo masipala uAlfred Mtsi.

OkaMtsi ebethetha kudliwanondlebe noonondaba ngaphambi kokwenza intetho kamasipala.

UFani wanqunyanyiswa ngoAgasti wanyakenye ngusodolophu weBCM uMtsi, ngelithi lo masipala uqhuba uphando ngemphatho gwenxa yemali. Ziya zisanda izityholo ajongene nazo.

UMtsi uthe, “Kwakukho izityholo ezasinyanzelisa ukuba simnqumamise, kodwa ngoku asisenasandla kwixesha elide alinqunyanyisiweyo kuba lo mba usazandleni zabomthetho.”

Uqhube wathi, “Siyayiqonda ukuba kuziindleko kumasipala ukunqunyanyiswa kwakhe, ngelishwa asikwazi kuziphepha.” Kwintetho yakhe yesixeko uMtsi uphinde wakubethelela ukulwa nobuqhophololo kwakunye nolwaphulo mthetho.

Ukwancome ukuphucuka kweemali zalo masipala emva kwethutyana engusodolophu. Uthe, “Sikwindawo yesibini ngoku xa sithelekiswa nabanye oomasipala abambaxa, sisemva kwesixeko saseKapa.”

OkaMtsi uthe oku kuthetha ukuba lo masipala uyakwazi ukuhlawula amatyala emali mboleko. Ukwathe umasipala ucime amatyala abemi abayi 24000 abahluphekileyo.

OkaMtsi uthe ibalelwa ku 80 142 imizi ehluphekileyo, ngelixa ibalelwa ku 3677 ecele uncedo ngamatyala kumasipala. UMtsi ubalule esithi, “Malunga ne 99 pesente yabahlali baseBCM bafumana amanzi acocekileyo, i61 967 ifumana amanzi simahla.”

Ukwathe iBCM sisixeko esingenabantu abasebenzisa amabhakethe xa bezithuma ngasese. “Ngamashumi alithoba anesibhozo imizi efumana ugutyulo lwelindle.”

Ukanti kumbane uMtsi ukhalimele umkhuba wokufakelwa kombane ngokungekho mthethweni nathe kudla umasipala imali efikelela kwishumi elinesihlanu lezigidi zeranti.

“Ngamamashumi amane anesibhozo abantu ababhubhe ngokunxulumene nokufakelwa kombane ngokungekho mthethweni. Lo nto ithi masiwulweni lo mkhuba,” utshilo uMtsi.

Ukanti nomceli mngeni wezigingqi kwiindlela zesi sixeko uMtsi uthe ngumba ofumana ingqwalasela. Kuqoqosho ubalule ukuphuculwa uqoqosho lolwandlwe, ngokufuywa kweentlanzi, noqoqosho lweelokishi nolwamaphandle.

Ukwathe iBuffalo City izeka mzekweni ngokunikeza ngonxibelelwano lwe Wi-Fi kwiindawo ezithile zesi sixeko.