UMultichoice ugalela izigidi zokuvuselela iBay TV

UJoe Heshu (Multichoice) noMotse Mfuleni (Bay TV) betyhila ibhodi eyazisa ngalo mnikelo eBhayi Umfanekiso: Uthunyelwe

“Siyaxolisa ngokuphazamisa ukubukela kwakho. Iqela lethu liza kubuyisela kwinkqubo yakho oyithandayo ngokukhawuleza. Enkosi ngomonde.”
– ibingumyalezo othe danya kwijelo 260 kuDSTV, iBay TV, ngoMvulo wale veki.

NgoLwesine weveki ephelileyo kwaeli jelo belindwendwelwe zizikhulu zakwaMultichoice, zizokunikezela ngokusesikweni ngobuxhakaxhaka bezigidi ezibini zeerandi (R2mil).

Umsitho wokunikezela ngezi zixhobo ububanjelwe kumagumbi osasazo amatsha aseBay TV eWalmer Boulevard, eBhayi.

Ibibubumbejembeje nemigcobo kugcwele oosopolitiki bemibutho ngemibutho, oosomashishini, amagosa karhulumente, oosaziwayo noonondaba besonwatyiswa nguZahara, Vusi Nova, Jessica Mbangeni nezinye iimvumi.

Kwincoko yethu nosihlalo weBay TV siqale ngokungqala umba wokucima kukamabonakude ngoMvulo.

“Ibilihlazo nyani ke eliya,” kutsho uMotse Mfuleni, usihlalo weBay TV, phambi kokuba asicacisele imbangi yokuba kungadlali nto kumabonakude ukusukela ngentsimbi yesihlanu emva kwemini ukuyokutsho ezinzulwini zobusuku bangoMvulo.

“Kaloku thina singumabonakude asisebenzi zintambo zokuthubelezisa umbane (fibre), sisebenzisa amaza omoya (satellite) aqala eRhawutini aye kubabukeli. Sinenkampani esiyiqeshileyo ukuba isithubelezisele iinkqubo zethu ngeSatellite ngoko ke lo nkampani iye yacima ngoMvulo. Nathi ke sacima. Yiyo lo nto nibone la myalezo ungxengxezayo kumabonakude. Sizama ngandlela zonke ukuqinisekisa ukuba siyazilungiselela izinto ezinje; sibe neenkqubo esizigcinileyo ezakusuke zidlale xa kucime la nkampani iseRhawutini. Okanye sithungelane nabakwaAl Jazeera, kudlale iindaba zabo xa bewile eRhawutini. ”

Ukumane icima, ukudlala iinkqubo ezindala neziphindaphindwa rhoqo, umfanekiso ongacacanga gca kumabonakude, abasasazi abavakala ngathi bathetha etotini nezandi ezonyuka zisehla yeminye nje yemingeni ekhankanywa ngababukeli beli jelo likamabonakude lasekuhlaleni.

“Ewe, injalo. Phambi kokuba abakwaMultichoice batyale obu buxhakaxhaka butsha nokuqeqesha iqela, umgangatho wezinto ezivela kumabonakude wethu ubungekho pha phezulu ncam; ubunokumane usiva izandi zisonyuka zisehla, abanye abasasazi bavakale bekhwaza abanye bavakalele phantsi, njalo njalo.

“Kodwa yonke lo nto ngoku iza kugqitha. Le ‘Final Control Mix Centre’ siyifumene kwabakwaMultichoice yeyokulawula izandi nokuqinisekisa ukuba onke amazwi ayalingana kumabonakude,” kutsho uMfuleni.

IBay TV ikwafumene neekhamera zangaphakathi ezisibhozo kwakunye neDigital Green Screen Panel etshintshatshintsha inkangeleko yegumbi ekusasazwa kulo iveze imifanekiso ngemifanekiso eyenza ngathi umsasazi ukulo ndawo ivele emva kwakhe.

Bonke obu buxhakaxhaka bufakelwe kweyoKwindla kulo nyaka baze baqala ukuqeqeshwa kwekaTshazimpuzi. AbakwaMultichoice abanikezelanga ngemali eziinkozo, bakhethe ukuthenga yonke le nto, bayifakele baze bazise nomntu wabo oza kuqeqesha abasebenzi baseBay TV.

“Thina siyiMultichoice siwaxhasa ngokulinganayo omathandathu la majelo kamabonakude asekuhlaleni akwiqonga lethu. Nakule imeko yeBay TV ke, siye sazisondeza kubo sasebenzisana nabo ukuze siqinisekise ukuba bayakwazi ukusasaza iinkqubo ezikumgangatho oxhomileyo kwiindawo abakuzo nakwiAfrika jikelele,” kutsho uJoe Heshu, inzalelwane yaseMotherwell eBhayi, nokwayingqonyela kwicandelo lokuhoya amashishini kwaMultiChoice.

“Oku kunceda la majelo ukuba akwazi ukukhula, alungiselele nokukwazi ukudidiyela iinkqubo ezinokuloba iintengiso nezithengisekayo ekuhambeni kwexesha,” uqhube watsho uHeshu.

“Thina asingeni ndawo kushishino lwemihla ngemihla lwejelo elo, asifuni kwanto kuwo ngaphandle kokuwabona ekhula kwiqonga lethu. Sikwafuna nokubona iinkqubo ezenziwe ngabantu bezo ndawo zisanda kumabonakude. Yiyo lo nto nisibona sisenza umnikelo onje kwiBay TV.”

IBay TV yasungulwa ngonyaka ka2008 emva kokuba umasipala waseBhayi wagqiba kwelokuba udibanise abantu abanokukwazi ukuyiqala baze badlale imiboniso bhanyabhanya edidiyelwe eBhayi ngoko. Ekuqaleni, iBay TV yayixhaswa ngumasipala kodwa yakwazi ukukhula de izimele, ngoku yenza ingeniso ngeentengiso neenkqubo zeecawe ezithenga ixesha kumaza abo. Isasaza emini nasebusuku, iveki yonke.

UMfuleni ukwasihlebele ukuba baceba ukwanda; bakhangele neenkqubo ezididiyelwe kwizixeko zoo-O.R. Tambo, Chris Hani nabanye oomasipala abaMbaxa eMpuma Koloni.

– isibhalo@inl.co.za