Umvuzo we-R150 ngosuku uthobe ingqesho ezifama

UKUNYUSWA kwemivuzo iye kuthi xhaxhe kwi R150 ngosuku kubasebenzi basezifama ngonyaka ka 2013 iwathobile amanani engqesho ngakwabo basebenza ezifama.

Oku kudizwe ngumbutho we International Labour Organisations. Lo mbutho wenze uphando ngemibuzo ebijoliswe kubasebenzi basezifama, kubaqeshi, urhulumente kwakunye neemanyano zabasebenzi. Umbutho we- ILO uthi amafama athwele uxinizelelo yimithetho emitsha yengqesho.

I-ILO ikwathe nenkqubo yobuyiselwa komhlaba kubaniniyo kwakunye nokwehla kwenxaso karhulumente inegalelo ekwehleni kwengqesho.

Lo mbutho uthi urhulumente weli uqinise imithetho yengqesho kubasebenzi base- zifama wabe kwelinye icala erhoxisa inxaso kumafama. Oku kwehla kwengqesho kubasebenzi basezifama kuchazwe yi- ILO njengendlela esetyenziswa ngamafama ukumelana nemiceli mngeni ebangwe ziinguqu kwimithetho yengqesho ezifama.

Ngokutsho kwe -ILO amafama amaninzi ayohlulakala ukuhlawula umvuzo we R150 ngosuku. Kwelinye icala i-ILO ithe umvuzo we-R300 ngosuku owonelanga kwiintsapho eziquka isibini samalungu osapho esinabantwana ababini.

Umbutho omele abaqeshi ezifama i-Agri SA ithe iyayamkela ingxelo ye ILO kwaye izokwenza oko inako ukuphucula imiba yengqesho, eyezempilo nokhuseleko kwimisebenzi esezifama.

Lo mbutho ukwathe zikhona iingxaki ezidinga isisombululo sothethwano phakathi ejongene nemveliso yasezifama.

Uphando olwenziwe yi -ILO kulindeleke ukuba luncede bonke abanexhaxheba kwezolimo, abaquka urhulumente.