Umwankomo uya kubahlinzi

Elabadala lisemi lithi imizi ayifani, koko ifana ngeentlanti kuphela. Nempahla emfutshane esetyenziswa njengedini xa kuphalazwa igazi kucanyagushwa, kunqulwa, kucengwa, kubongozwa kwaye kusenziwa unxibelelwano namathambo amhlophe alele ukuthula, nayo iyafana, umahluko uba kwinkqubo yesiko elandelwayo ngumzi ngamnye.

Kuzo zonke izisusa ezihambelana nokuphalazwa kwegazi, bekusithi phambi kokuba kuwiswe inkomo; igusha okanye imbuzi (ibhokhwe ngabula makhumsha), uzive iinkonde namadoda asele engamaqina edanduluka esithi, baphi abafana bayirhintyele! Kungekudala liphume litsolile ilizwi kwakwezi nkonde lisithi, “yinqumleni bafana!”

Ngenene ke kuzo zonke iindawo esihlala kuzo kungakhethe bume bayo, kuquka iilali, iilokishi, amaplasi kwaneedolophu, umthetho wesiNtu ugunyazisa ukwakhuthaza ukuba xa kuza kuwiswa isilwanyana emzini, ulutsha luphume ngobuninzi balo kuye kuxhaswa kuncediswe kuloo mzi unesisusa.

Abafana bakuthi ubabona apho ukukhuthala nokuzimisela kwabo, ufike umlisela wakowethu ukhuphisana ubila usoma kuhlinzwa ngobunono obumangalisayo loo nkomo, igusha okanye ibhokhwe emva kokunqunyulwa kwayo ngulowo wonyulelwe oko, naye esonyulwa ngelungelo nangokuthenjwa kwakhe.

Kulowo ubukeleyo ububona ngokungawuvali umlomo, axakwe nakukuqhwanyaza amehlo xa ebona eso sakhono sikhethekileyo sabafana bamaXhosa behlinza ngamxhelo-mnye eso silwanyana, ufele lususwa ngenkathalokazi kungasaleli nanyama kulo, lungasikwa, iimela nezitshetshe zigramze ngaxesha linye zisiya kumacala aphikisanayo ukuze kungabi nakusikwana konzakaliswane, bekho nabo bancedisa ngokubambela iintshatsheli zokuhlinza, bekwakho nabo bangotshova ufele luyuculwa enyameni ngamanqindi.

Usabukele unjalo, usibone isilwanyana siguqu-guqulwa, sihlinzwe, kukhale izembe kusahlulwa ithambo okanye iimbambo, kukhutshwe amalungu afanelekileyo afana neentsonyama, oonongena, imisila, iintamo,kubekelwe bucala inyongo, iphaphu neswili, ndibala ntoni na!

Kusenjalo singene isitya samanzi afudunyeziweyo abo bafana bahlambe izandla kuba umsebenzi wokuhlinza nokusikelela uqukunjelwe. Babizwe bahlale kude kufuphi nexhanti, kuphume ilizwi lombulelo kwabekhaya nakumaxhego okuhlala!

Loo mazwi enkuthazo ke alandelwa kukuthotywa kothuli nokosulwa kombilo ngaba bafana ngokuthi banikwe ibhekile yabahlinzi, bambi kwezinye iingingqi bathi yibhekile yomwankomo! Kwekhu! Kumaxesha anamhlanje ke iqala kanye xa kufikelelwa kweli thuba inkathazo.

Kwimizi emininzi endizimasa kuyo izisusa kukho into entsha nengaqhelekanga esuke yavama ukwenzeka. Emva kokuba inkomo leyo sele ibekiwe eziko, kungenjalo sele kusojiwa, namlilo lowo ke phofu ukwabaswe kwangaba bafana, ikwangabo nabapheka le nyama, kungenjalo besojela amaxhego namalungu osapho imibengo.

Nokuphakwa kwayo ke kwizithebe ezabiweyo kuza kuququzelelelwa kwangabo. Udano endiye ndilufumane ke kukufumanisa ukuba umthetho wokubukwa komsebenzi waba bafana awusahambi ngalaa ndlela yaziwayo ngokwesithethe sakwaNtu.

Kaloku bathi begqiba nje ukuyihlinza aba bafana inkomo leyo, xa isanda kufakwa ezimbizeni okanye kusojiwa, kuphume ibhekile yabahlinzi inikwe aba bafana bathobe uthuli.

Ukuba itiki iyavuma ke, kweminye imizi le bhekile yesheleni baza kuthoba ngayo iye ikhatshwe yibhotile yegrangqa ebizwa ngokuba ziilekese zokuhombisa umqombothi lowo.

Le bhotile ke mayicaciswe into yokuba yona ayinyanzelekanga, kuba kakade ayinanto yakwenza nesiko kwanesithethe sakwaNtu.

Kulusizi kule mihla ukubona ikhaya likhupha le bhekile yabahlinzi, iye emaxhagweni ihamba nezo zawo zikhutshwa emva kokuwa kwenkomo, suka amaxhego ezi mini ayisondeze kuwo le bhekile, ihambe ijikeleze kunye nezi zawo, kube kuphelele ke ngolo hlobo, ingaze iye kufika kubahlinzi emiselwe bona. Kaloku thina sazi ibhekile yomwankomo iyeyabahlinzi.

Babone ke ngoku abo bafana bebebila besoma kuhlinzwa loo nkomo, bemile bejonge enkalweni, bemana ukuginya iingwiqi kubukelwe loo maxhego emana ukurhabula, aginye, kosulwe iintshebe esele zinqongo emva kokubeka imilomo kwezo bhekile neengqayi!

Hayi noko masilungisaneni mabandla kowethu, isithethe sethu sithi, ibhekile yomwankomo yeyabahlinzi! Utywala obu masibusele silinganiselana, sisabelana kuhle, sibusele ngentlonipho nobungcathu, ukuze kuphile umzi, kungamonelwana kuvinjwane ngabo!

Kuthi xa kusenzeka izimanga ezibulala intlonipho ezilolu hlobo, ndinicele maXhos`asekhaya sibuyele embo, kuba kakade thina sasifudula sisebenza ngamasi, intsha le nto yobutywala bubulala isizwe sakowethu!