Umyalezo osuka kwizinyanya

Isangoma enguThato Tshikudu ithetha nabaphantsi xeshikweni iqhuba intlambululo ngokomoya neentatheli ezikhatshwa ngabakhenkethi Umfanekiso: Webster Molaudi

UNtate Taba Tsa Badimo (Isithunywa sabaphantsi) uphume phantsi komqolomba, okwindawo engcwele ahlala kuyo, kwintatyana enendawo eyaziwa njengemiqolomba wenzala, kwindawo yamafa esizwe iMotouleng Heritage Site kufutshane neClarens, kwiMpuma yeFreystata.

Intshebe kaNtate Taba Tsa Badimo inde, ide yaphothana, yanamaqhina. Imibimbi nokushwabana kwenyama yakhe zizinto ezibonakalisa ukuba kudala ephila. Uhamba okolovane, chu, umzuzwana ame, aphefumle. Kukho oye wahleba esithi, “Andiyikholelwa ukuba le ndoda isaphila.” Kule ndawo bekugcwele iintatheli, abakhenkethi, izangoma, kukwakho nomama wekumkanikazi yaBakwena uMathokoana Mopeli wendlu yakomkhulu eseQwaqwa. Ibiyimpelaveki, apho bekusungulwa ngokusesikweni Impelaveki yeNkolo yakwaNtu liziko elijongene nemiyezo yezokhenketho iSanParks eGolden Gate eseHighlands national Park.

Iphulo le SanParks belijoliswe ekukhulisweni kweenkcubeko ezahlukeneyo nokufundisa uluntu ngenkolo yakwaNtu, iinkokeli zemveli, nendlela ekuphilwa ngayo kwiilali ezikufutshane nale ndawo.

Bebothukile nabo babeke batyelela apha ngaphambili kukubona inkonde efana noNtate Taba Tsa Badimo osephile ixesha elide, ngelo xesha izangoma bezigquma zibonga. “Makhosi! Thokoza Gogo!” Zivakele zisitsho. Ziguqe ngamadolo zityibela izinyanya ngelinqulayo.

Xa ungena kweli qolomba kucima amakhandlela ayimibalabala owafumana ekhanyisiwe, ancanyatheliswa ematyeni. Abanye bangena bephethwe luloyiko apha, kuba bengazi. Wonke umntu olapha iba ngathi uguqukile, uphila kumaxesha amandulo. Kubekho igcutswana labantu eliphuma kwizindlu ezakhiwe ngamatye nodongwe, kukhonkotha izinja, kukhonya imiqhagi.

Abasetyhini basakha amanzi emlanjeni, uluntu kule ndawo alinxibi zihlangu kwaye kusaphekwa ngeenkuni. Amanye amadoda ebecanda iinkuni, ngelixa amanye ekhanda amayeza. Abasetyhini abangafumani bantwana beza apha, ngelizofumana imithandazo kaNtate Taba Tsa Badimo. Esinye sezangoma uThato Tshukudu ubesichubela ngamandla emithandazo yale nkonde, enceda abo bangafumani nzala. Noxa kunjalo uyibalule eyokuba ukuzofumana umthandazo apha akuthethi ukuthi uzakumitha ngosuku olulandela utyelelo elo.

UTshukudu ukwathe, uluntu lwamkelekile ngamaxesha onke apha, noxa kunjalo wabalula eyokuba ezi ntaba ikwa ngamakhaya ezangoma, namanye amaqela eenkolo ezahlukileyo, watsho esithi kubalulekile ukuhlonipha abo beyenza ikhaya labo le ndawo. Phakathi kwezindlu ezilapha, kukho indawo eluphawu elikhethekileyo ekungamkelwa nokuba ngubani kuyo. “Ngamagqala kuphela awamkelekileyo phaya,” utshilo uTshukudu. Abakhenkethi bafundiswe ngokutshiswa kwempepho, ukuphehlwa, nohambo ngeenyawo olusingise kwilali yenkcubeko yabeSuthu.

Kule lali sihlale ecaleni kweziko, sotha umlilo, satya ukutya kwesintu, sisela nomqombothi, sabona nobumbejembeje bokukhanya kweenkwenkwezi. Sibaliselwe imbali kakumkani uMoshoeshoe, sabukela namaqwarha agcinwe apha. UVictor Mokoena obengumkhaphi bakhenkethi uthe libalulekile ulwazi ngendlela asebenza ngayo amagqirha.

Intwaso yinto yeendindi ngeendidi zabantu, abanye babo bafundile, kodwa eyona nto ingundoqo, ziingcambu nothando kubizo lwabo zizinyanya. Ngelixesha sibuyela eGoli omnye wabakhenkethi ubalise ngentlonipho ayizuzileyo ngakwinkolo yesiNtu. Nditsho ndakhumbula into ebhalwe nguEllen Goodman waseMelika ethi, “Imvelaphi sisibane esisenzulwini sentliziyo yomntu, esinamandla, nekunzima ukusicacisa, ngelinye ixesha awusazi nokuba sikhona.”