Umzali Wokwenene

Ndimfanisa nentyantyambo yasebusika, Yona ingafiyo noba seyifikelwe ngamaqhwa, Simfimfitha kuyo noba umhlaba uxwebile, Iyema entlango kunesomiso, Inyamezele ezo ngqele nalo maqhwa, Umzali wokwenene ukhusela abantwana bakhe bangatshabalali, Kubakho imfudumalo phakathi kwekhaya, Ehamba nomanyano lwenzala yakhe, Uncumo lwanaphakade kubazukulwana, Intiyo engekhoyo phakathi kwekhaya, Ulonwabo nochulumanco ezikhatshwa lubumbano, Sithetha ngomzali wokwenene.

Akukho nencinci intunja yokungenelela koMtyholi, Akukho nempunde engohlukanisa kolu manyano, Umthandazo sisikrweqe nekhakha lakhe, Wakuphambuka emendweni uyakunqwanqwada akakuqweqwedisi, Wakuphaphalaza endleleni akakwenz’intlekisa, Uhlala nawe phantsi akuhlalutyele indlela yokuphila, Lowo ngumzali wokwenene.

Ngulowo ukwaziyo ukohlukanisa impazamo kwimpambano, Agxeke ngendlel’echubekileyo xa unesiphoso, Alungise ngendlel’enemfundiso xa unesiphene, Angakugxiyi akufanise kambe akulinganise nabanye abantwana, Wakuphumelela ulil’inyembezi zovuyo, Wakuthezek’amandla uyakomeleza akukhuthaze, Lo nto ngumzali wokwenene.

Akatefisi kwaye akateketisi noba kungekho sidingo, Ungumncedisi nomcebisi kwindlela yokukhula, Umbumba umntwana esesefukwini, Amkhusele angagaqel’emlilwen’ovuthayo, Amkhelel’amakhambi amkhulise umntwana ngenkathalo, Aluthande usana lwakhe nalo limthembe.

Umzali wokwenene wamkela neenkedama, Zizive zinekhaya nomzali zilibale ngobuhasi, Wanda ngemizamo nenzondelelo nokunyamezela, Uyothuk’emathongweni ngesifingo, Zimombeth’iingcamango ngekamva labantwana bakhe, Unqwenel’impumelelo hayi iimpumputhela,, Uchola nemiph’echutywe yalahlwa, Ayiqokelel’ayishiy’inexabiso, Ayigushe phantsi kwephiko lakhe ayikhulise, Ukuze ingaqhwatywa ngamaqhwa neenkqwithelo, Sisathetha ngomzali wokwenene.

Ngunozala woxolo nothando, Zakonakal’izinto akanikezeli lula, Uyahlal’emthandazweni naselukholweni, Ziyamfikela naye iinzingo nezilingo, Zimovuye iintshaba zimpheke zimophula, Kodwa yena waba nesifungo sokukhulisa abantwana ngendlela enyanisekileyo, Lonto imenz’omelele nangakumbi, Akhulis’usapho lwakhe ngenene nangenyaniso, Kuba inyaniso ngumakhi wesizwe, Lowo ngumzali wokwenene.

Akulala ukuthula umzali wokwenene, Uswel’imilomo yokuzixolisa kwintlungu engaphakathi, Akulal’umzali wokwenene uswel’izandla zokosul’ezonyembezi zomphefumlo, Akulal’ukuthula umzali wokwenene, Uswel’amandla okuziqinisa nokuzibamba, Umane uphose amabini abemathathu wenze izwi lombulelo kuloo mzal’ukukhulise ngengqeqesho nengqiqo, Ube usaz’ukuba nalapho aya khona , Uzakuba sisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo.