UMzantsi Afrika ngowethu sonke, masingawuyeki utshone

Andinguye umhlalutyi wezopolitiko kodwa ndiyabona njengomntu wonke ukuba mhla yangena i-EFF kwindlu yowiso-mthetho zajika izinto.

Phofu ke kwakwipolitiki nje ngokubanzi kweli lizwe lakowethu, izinto zatshintsha mhla eli qela lezopolitiko le-EFF layi nto ekhoyo. Ndifuna ke namhlanje siqwalasele okuhle, mhlawumbi nokubi okuze noku kutshintsha kwesimo sezopolitiko eMzantsi Afrika.

Oko lo mbutho womqokozo obomvu uzelwe, sibona uninzi lwabantu abatsha benomdla kwimiba yezolawulo lweli lizwe lethu, nto leyo ibithande ukunqaba ingakumbi kule genge kuthiwa ngoomazalwa bekhululekile (born-frees).

Andiyazi nokuba yimincili yokubona eli qela lesininzi sabantu abatsha okanye yindlela eli qela elenza ngayo izinto abantu bebukele kusini na.

Ekuzicingeleni kwam, mhlawumbi yile nto ngoku yokungathi nathi bantu abatsha sinalo ilizwi elivakalayo nelimamelekayo kwezopolitiko. Uyakubava abantu abatsha bememelela, abanye beyixhasa le ndlela eli qela lenza ngayo izinto, abanye ubave beyigatya kwaye beyigxeka kanobom le ntswahla yalo mqokozo ubomvu.

Kodwa nokuba isizathu siyintoni, eyona nto incomekayo ngoku yeyokuba side nathi safikelela kwisigaba apho ihlumelo leli lizwe lakowethu libonakalisa umdla omkhulu kwimiba yolawulo kunye nobunkokeli besizwe.

Into ekhuphisa amehlo kuyo yonke le nto, yindlela ekuxwaxwanwa ngayo kwindlu yowiso-mthetho oko eli qela langena kuyo.

Ubuninzi bexesha, le nto siyibona xa ingumhla wentetho kamongameli yobume bezwe ubukhulu becala. Kuqhuma ukungamamelani nokudelelana ngeyona ndlela. Kuxa kanye kunje apho mna ndizibuza khona ukuba ithini imfundiso nenzondelelo yale ndlela yokwenza izinto?

Ingaba asifundisani ukuba indlela yokusombulula izinto kukuqhawulana nokungxolelana? Ingaba isekhona na indawo yengxoxo-mpikiswano eyakhayo nemamelekayo?

Ingaba izinto azisenakulungiswa ngokuthethwa ngendlela endilisekileyo nengena xhwitha-xhwithano?

Ndiyafuna mna ukuthi, noko singabantu abatsha besinokufundiswa sifundisane ngcono ukuba zonke izimvo zethu besinokuzibeka ngendlela enesidima. Le nkululeko siyityayo ngoku sisisizwe esintsundu yahlalelwa phantsi kwiingxoxo zeCODESA, yaxoxwa ngokunesidima kwaze kwaphuma esi siqhamo sihle kangaka singuMzantsi Afrika omtsha. Ingaba besingena kufunda kwelo futhe indlela yokubeka imiba yethu ivakale?

Kaloku ukuze kulunge kufuneka kuhlalwe phantsi kuxoxwe ngokuthe zole, kuhlalutywe imiba, kuphume isisombululo. Ngendlela ngoku izinto ezenzeka ngayo ijongeka ingathi sisekude ekufumaneni izisombululo kwimiceli-mngeni ejongene nesizwe sethu.

Masingajongi kuphela kweli cala lalo mqokozo ubomvu wabantu abatsha, masikhe sithathe nje umzuzu siqwalasele nakweli cala lombutho ophetheyo. Ngokwezam izimvo andiboni noko umbutho olawulayo uwuphethe ngendlela eyiyo lo mngeni uze neqela le-EFF.

Ukuba ububukele kwiintsuku ezidlulileyo kumabonakude ePalamente ngexesha leSONA, emveni kokuba i-EFF ikhutshwe ngosomvana, indlela iqela elilawulayo elithe lagqabhukelwa sisimilo ubungadana kakhulu.

Izithuko namagama arhabaxa athe avela kulo mbutho umkhulu kangaka ashiye ubukrakra esizweni ngokubanzi. Xa ubunkokheli besi sizwe bundlongondlongo ngolu hlobo izakuba ngubani ozakusala engumzekelo ongenachaphaza kwisizukulwana esisakhulayo?

Ngubani ozakuthoba uvalo nonxunguphalo olugubungele isizwe xa abantu abasikhokelayo bevutha yimisindo? Noko kukhona ekuza kufuneka ahle emsindweni aze nomkhombandlela emasiwusebenzise singabantu beli lizwe. Ngubani ke njengokuba kungathi wonke umntu uyabila ngumsindo kula ndlu yowiso-mthetho, akukho unqanda omnye?

Elam lithi nto zakowethu ixesha lemisindo nobukrwada masilityeshele ngoku. Masikhe sithathe indlela yokuthethana ngokunesidima nokuhloniphana.

Izimvo zona zakuhlala zibetha-bethana, kodwa masithathe umbono esinawo ngesizwe sethu ibeyi nto esibumbayo leyo. uMzantsi Afrika ngowethu sonke, masikhe sisuse ezethu iinkanuko sibeke ezesizwe phambili. Akukhonto imoshakeleyo ingenakulungiswa, ukuba siyafuna.

Izizwe zisijongile, masakhe.