Umzobi uzisula iinyembezi ngokuzoba umama wakhe

UMama kaThemba Mkhangeli osutywe kukufa ngoLwesine kwiveki ephelileyo eMqhekezweni eMthatha.
UThemba Mkhangeli kuQakazana S.P.S elungiselela ukwenza umsebenzi wakhe kwesi sikolo.

Umzobi oyinzalelwane yaseMqhekezweni eMthatha eMpuma Koloni, uThemba Mkhangeli nodume ngomsebenzi wokuzoba kwelaseNtshona Koloni, uthi ukuchitha ixesha lakhe ezoba kuko okuza kuthi kumphilise kweli lifu limnyama ajongene nalo lokushiywa ngumama wakhe kwiveki ephelileyo.

UMkhangeli ebekuGatyane kuQakazana S.P.S ngethuba efumana ezo ndaba zimenze watshonelwa lilanga emini. Ebekwesi sikolo enikele ngexesha lakhe eyokuzoba esi sikolo nalapho aye wafumana nethuba lokunika izakhono zokuzoba abantwana bakuQakazana ngethuba kubhiyozelwa usuku lokuzalwa kogxa wakhe kulo msebenzi wezandla nokwangumvelisi kwenye yeenkampani zabavelisi eKapa, uAndiswa Siwela owayengumfundi kwesi sikolo.

UMkhangeli uthi kumaxesha amaninzi akaye ajonge nzuzo xa enceda uluntu kuba akwenzayo uyakuthanda kwaye kuyampholisa.

Uthi khange athandabuze ukuza kweli phondo xa ebexelelwa.

Ebezoba, ehombisa udonga, ekwazoba nelogo yesikolo esi iQakazana.

“Owona mnqweno endingathi ndinawo ngowokuba le talente ndinayo ndiyabele abantwana, ingakumbi abaseMpuma Koloni. Xa umntwana ekubona uzoba phambi kwakhe kuye kubekhona akholelwayo ekuzobeni,” utshilo uMkhangeli.

UMkhangeli uthi ukushiywa ngumama wakhe ngolu hlobo kumxhele kakhulu kwaye kufuneka eqinile eqinela abantwana bakowabo nanjengoko kujongwe kuye, kwaye nomsebenzi wokufihlwa kukumama wakhe uxhomekeke ekomeleleni kwakhe. Umama wakhe uyangcwatywa ngoMgqibelo umhla wesibini kweyeDwarha eMqhekezweni.

UMkhangeli wazifundisa ngokwakhe ukuzoba. Sele ezobe oosaziwayo abaninzi kwaye sele ephumelele amakhuphiswano amaninzi eKapa.

Uthi oko kuthetha lukhulu kuye kuba lo msebenzi ubukade usaziwa njengowabantu abamhlophe kuphela.

Lo mzobi sele eqalile ukwenza umzobo kamama wakhe nathi luhlobo azomeleza naziphilisa ngalo.