UMzwandile Masina uthethe nolutsha laseTembisa

Usekela mphathiswa wesebe lorhwebo noshishino uMzwandile Masina wenze intetho kwinkqubo ejolise ekuphuhliseni ulutsha kwezoqoqosho kwiholo iRabasotho eTembisa eRhawutini izolo.

Lo msitho wenziwe ngokubambisana phakathi kweli sebe nomasipala iEkurhuleni.

Abantu abatsha babuthelene kweli holo ngeenjongo zokufumana ulwazi neendlela zokuphuhla ngokwezoqoqosho ukuze bakwazi ukuziqesha.