UNandipha Mlombi ukhutshwe ngomva kuMrs Southern Africa Pageant!

Nksz. Nandipha “Queen Nandi” Mlombi.

Ukhutshiwe uNksz. Nandipha Mlombi kukhuphiswano loonobuhle izolo ekuthiwa nguMrs Southern Africa Pageant. Oku kubhengezwe ngabaququzeleli beMrs Southern Africa Pageant abeza kuthatha inxaxheba kuyo njengomnye wamakhosikazi abejonge ukuthatha isithsaba ekupheleni kokhuphiswano. UNandipha, owaziwa kakhulu ngegama elithi “Queen Nandi”, uguzulwe koonobuhle ngenxa yokungaziphathi kwakhe kakuhle kumakhasi onxibelelwano. Sekulithuba esebenzisa uFacebook njengeqonga lakhe lokubhenca okwenzekayo nokwenzeka ngaphambili kwicawe yaseWisile, umyeni wakhe angumfundisi kuyo.

“Ndifumene umyalezo othi ndikhutshiwe kukhuphiswano lukaMrs Soutern Africa. Ndifuna niyive ngam kuqala. Enkosi ngenkxaso”, lo ngumyalezo obhalwe nguQueen Nandi ekuseni izolo kuFacebook wakhe. Khange kube kudala kwayizolo njalo, abaququzeleli bakaMrs Southern Africa Pageant bakhuphe isaziso esithi uNksz. Nandipha Mlombi uguzulwe kukhuphiswano loonobuhle. “Kulusizi ukwazisa abaxhasi nabalandeli bakaMrs Southern Africa Pageant ukuba sekuthathwe isigqibo malunga nomnye umntu obengumgqatswa,” utshilo ingxelo ebhaliweyo.

“Emva kokuqwalasela imiba ethile enokuchaphazela ukuhamba kakuhle kokuqhutywa komsebenzi woonobuhle bethu, abaququzeleli babone kufanelekile ukuba makasuswe uNksz. Nandipha Mlombi njengomnye woomama abathatha inxaxheba. Isigqibo asithathwanga lula konke konke. Sithathwe ngenxa yokuxhalaba okudalwe yindumasi embi ethe kamva yachaphazela ukuthatha kwakhe inxaxheba kuMrs Southern Africa Pageant. Injongo yomsebenzi wethu kukwandisa Ubuntu nokuhle entlalweni yabantu.

“Kubalulekile kuthi ukuba bonke abantu abathatha inxaxheba bahambelane nemigomo yokhuphiswano lwethu. Siyaxolisa ngophazamiseko oluchaphazele abanye abantu abathatha inxaxheba kuMrs Southern Africa Pageant,” itshilo ingxelo ekhutshiweyo nguLiesel Smith izolo. Abantu abaninzi basamkele isigqibo esithathwe nguMrs Southern Africa Pageant bongeza ngelithi akwaba (uQueen Nandi) uya kusifunda isifundo. Ngabantu abo abangahambisaniyo nezinto ezilumezayo azibhala kuFacebook yonke imihla.

Akukho bantu bangako abathe bakuchasa ukuguzulwa kwakhe izolo, mhlawumbi kungoba naye uye wasamkela isigqibo esithathiweyo ngokwento ayibhalileyo kuFacebook. Kwibali elipapashwe yiNews24.com kwiiveki ezidlulileyo, uQueen Nandi wathembisa ngokuwathuka ade alunge amaWisile. UNandi yinkosikazi kaMfundisi uMawuzole Mlombi, owayekade ekhokela ibandla ekuthiwa yiBedfordview Methodist Church. Wabangundabamlonyeni uNabdi mhla wavakalisa ukungaphathwa kakuhle komyeni wakhe yicawe yaseWisile kumakhasi onxibelelwano.