Uncedo kumaxhoba okuxhatshazwa eMooiplaas

Emva kokuqaphela ukuba ziye zisanda iziganeko zokuxhatshazwa kwabantwana emakhaya nento eye ibangele baphazamiseke ezifundweni zabo, kwaneziganeko zokuba abanye besebenzisa iziyobisi ngaphakathi esikolweni, oko kubangele ukuba inqununu yesikolo iMzuvukile H.S kwilali yaseSoto eMooiplaas, ibhenele kwikhaya iMasimanyane International Womens Support kwakunye nombutho iBumb’ingomso ekubeni le mibutho ibahlangule.

Inqununu yesikolo, uZoleka Solomon-Roman, ithi ibone ukuba lixesha lokuba kungenelele nabaqeqeshelwe ukoluleka abantu ngokwase ngqondweni kuba oku kuphazamisana nezifundo kwaye sele kungapha kwamandla.

USolomon-Roman uthi uninzi lwabafundi kwesi sikolo ngamaxhoba ezinto ngezinto ezifana nokudlwengulwa, ukubethwa, ukuxhatshazwa ngokwase

mphefumlweni, kwanokusebenzisa iziyobisi. Uthi onke la maxhoba awaye afumane ncedo lokuba olulekwe okanye kubanjwe abenzi bobubi.

Uthi amaxesha amaninzi ezi zinto ziye zithethwe isikhaya. Uthi umntwana uyakwazi ukuba adlwengulwe ngumalume wakhe, umalume angabanjwa kuthwe lo nto mayisonjululwe ekhaya ngokuthi kuhlawulwe ngenkomo inyala elo.

USolomon-Roman uthi awona maxhoba ngabafundi abangamantombazana noye ufumanise ukuba bakwaziintloko kumakhaya abo.

Uthi abanye bahlala noomakhulu babo, makhulu abo bangenawo amandla okulwa okanye bangenalo ulwazi oluthe vetshe. Uthi ngokubiza le mibutho unethemba lokuba umahluko uyakuthi ube khona kuba uloluleko ngokwasengqondweni nasemphefumlweni yinto abangafane bayixhamle.

“Esi sikolo sisezilalini kwaye akululanga ukufumana abantu abanje.