Uncumo kwabazalwa becandeke imilebe

Oogqirha benza utyando kwesinye sezigulana. Umfanekiso: EC DoE
INkulumbuso yaseMpuma Koloni, uLubabalo Oscar Mabuyane, uMphathiswa wezeMpilo uNomakhosazana Meth kunye namavolontiya eOperation Smile South Africa babukele olu tyando. Umfanekiso: EC DoE

Isebe lezempilo eMpuma Koloni libambisene neOperation Smile South Africa lenze uqhaqho kubantwana abazalwa becandeke imilebe kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha kule mpelaveki iphelileyo.

Iqela lamavolontiya angama20 eOperation Smile aquka oogqirha botyando, iingcali ezincuntsa inaliti ebulala iintlungu, oogqirha babantwana, abongikazi, oogqirha bamazinyo, iingcali zokuthetha kunye neengcali zengqondo babambisene nabasebenzi bezonyango kwisibhedlele iNelson Mandela Academic ngoLwesihlanu, umhla wama21 kweyeDwarha ukuze kuhlolwe izigulane, ngotyando olwenzeka ngoMgqibelo 22 nangeCawa 23 kweyeDwarha.

UMphathiswa weSebe lezeMpilo, uNomakhosazana Meth ebekunye neNkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uLubabalo Oscar Mabuyane ukuza kuzibonela utyando olutshintsha ubomi babantwana abacandeke imilebe. Intsebenziswano neOperation Smile South Africa ibuyisele ngempumelelo uncumo lwabantwana abangama23 kunye nomntu omdala omnye ocandeke umlebe.

UMabuyane uvakalise umbulelo wakhe kwiOperation Smile, ukwafuna ukuseka intsebenziswano ethe kratya ukuqinisekisa ukuba abantwana abaninzi nabantu abadala banikwa olu tyando lunokutshintsha ubomi babo.

“Ndimxelele uMphathiswa ukuba ngenene siyaludinga uxwebhu lwesivumelwano nabo ukuze siqhubeke nokudluliselwa kwezakhono, uqeqesho lwasemsebenzini, ukufumana iingcaphephe neenjingalwazi zabo beza apha ngokuqhubekayo ukuze umsebenzi uqhubeke.”

UMeth uthe abantu abaninzi sele bexhamlile kobu budlelwane bubalaseleyo, banethemba lokuba iya kuqhubeka iminyaka ezayo.

“Obu budlelwane bubuyisele uncumo lwabantu ngotyando olutshintsha ubomi. Siyayibulela intsebenziswano enjalo njengoko singenako ukunikezela ngeenkonzo ezithile sisodwa. Ngenene xa sisebenzisana singenza ngaphezulu,” utshilo uMphathiswa.

UMlawuli wesiGqeba kwiOperation Smile South Africa uthe “IOperation Smiles ikholelwa ukuba wonke umntu ufanelwe kukufumana utyando olukhuselekileyo kunye nokhathalelo olubanzi lokucandeka. Isigulane ngasinye esincinci kunye nomzali okanye umlondolozi wabo uya kufumana umgangatho ophezulu wokhathalelo ngaphandle kweendleko. Oku kuquka ezothutho, uvavanyo lonyango, utyando kunye novavanyo lwasemva kotyando olufana nokuthetha namazinyo.”

Omnye wabazali onomntwana oxhamle kolu tyando, uMalihlo Salukazana, ubulele oogqirha abathe benza olu tyando kumntwana wakhe. USalukazana uthi umntwana wakhe unengxaki yokutya nokuthetha. “Ngethuba ekwaGrade R wabhalelwa ileta ngoonesi babeye esikolweni ukuba aye esibhedlele ayokwenza unyango lwentetho (speech therapy). Ndabaxelela ootitshala ukuba umntwana selebhaliselwe ukwenza utyando kodwa umhla ebekade engekabekwa.”

USalukazana uthi eyona nto imophula intliziyo kukuba abanye abantwana besikolo bebegezela umntwana wakhe besithi akakwazi kuthetha.

Isebe lezeMpilo eMpuma Koloni lityikitye isivumelwano sokusebenzisana neOperation Smile South Africa nto leyo eza kubangela ukuba abantwana kunye nabantu abadala abacandeke imilebe bafumane olu tyando olutshintsha ubomi babo kwiMpuma Koloni iphela.