Uncuthu lokukhenketha iMpuma Koloni

“ Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto. Thina, nto zaziyo, asothukanga nto…”

– S.E.K. Mqhayi

Ooronta, ulwandle, izilwanyana zasendle, uhlaza olwambese umhlaba neentyatyambo ezigqagqeneyo zizinto esingazithelanga nqa thina nto zalo nto zaseMpuma Koloni.

Nangona kunjalo uninzi lwabakhenkethi abaza eMpuma Koloni ikwangabantu balapha ephondweni, belandelwa ngabaseNtshona Koloni, Rhawutini nakwaZulu Natal. Uninzi lwabo abasebenzisi ziindawo zibhatalisela ibhedi; balala kwizihlobo nezalamane kodwa ke bayayisebenzisa imali yabo kwezinye izinto ezifana nezoyolo – bathanda ukuya elwandle (33%) ize ibe liqaqobana eliya kwiindawo zokubuka indalo namaziko enkcubeko. Ukanti nakwicala labakhenkethi baphesheya asiqhubi kakuhle konke konke; iMpuma Koloni ifumana umyinge we3% wabakhenkethi baphesheya kolwandle kuphela ngonyaka. Abona batyelela eli phondo basuka eGermany, eNgilane, eMelika, Netherlands naseAustralia.

Ezi nkcukachamanani zingentla sizifumene kwingxelo yeArhente yaseMpuma Koloni yeePaki noKhenketho (ECPTA) ka2017/18 neyathi yadandalazisa ukuba iMpuma Koloni lelinye lamaphondo asilela emva ekulobeni abakhenkethi.

Le arhente, nephantsi kwesebe lezoQoqosho ephondweni, izinike uxanduva lokuqinisekisa ukuba ngonyaka ka2020 iMpuma Koloni iya kube ikuluhlu lwamaphondo amathathu anomtsalane kuMzantsi Afrika.

Kule veki iphelileyo sithe chu ngcembe nabakwaUncuthu Tours, ECPTA kunye nezinye iintatheli zakweminye imizi yeendaba siyokukroba iindawo ezaphumelela amawonga ezokhenketho eeLilizela.

Boardwalk: Siqale eBhayi, nalapho sifikele kubunewunewu beBoardwalk Hotel. Inene umgangatho uxhomile. Ininzi nento yokwenza ngaphakathi nangaphandle kule hotele; ukusukela kwisikroxo sabo esaziwa njengeTshawe Bar, iholo leenkomfa neendibano, iSpa, ijimu, ukuyokuqhina kwiBoardwalk Casino ekwalapha phambi komnyango wayo. Le hotele yawongwa njenge ‘Best 5-Star’ ngo2015, eyona ndawo ilungele iindibano ngo2016 kunye newonga lokufikeleleka okanye lokuhambahambeka ngaphakathi ngo2018.

Sithande: Ukuvuka ujanyelwe lulwandle. Intle kwaye basebenzise ifenishala ephucukileyo. Ibrakfesi yabo ibanzi; akho nto ingekhoyo kwaye uziphakela ngokwakho! Asithandanga: Igumbi labo lokuhlambela liba lidami xa usebenzise ishawa; kufuneka ugibisele zonke iitawuli phantsi ukuze ungatyibiliki.

Forest Hall Guest House Le khange silale kuyo, sigqithe nje ngeliyokubulisa umnikazi uJames Bolton nokukroba ukuba uqhuba njani. Yena waphumelela iBest 4-Star Bed & Breakfast kuzwelonke. Ilalisa ishumi elinesithandathu labantu kwaye ihonjiswe kakuhle kakhulu.

Sithande: Ububele bomnikazi nobuhle bamagumbi okulala. Asithandanga: Xa kunetha kufuneka ufukuze emvuleni ukuze uyokufika kwigumbi lakho eliphandle.

Shamwari Private Game Reserve Lo ke ngumhlaba ovel’ ukunyathelwa ngooOprah Winfrey, Tiger Woods, Brad Pitt, Nicholas Cage nabanye oosaziwayo baphesheya kolwandle kwaye ulapha ephondweni; umgama nje ongamashumi asixhenxe anesihlanu eekhilomitha xa usuka eBhayi usiya eMakhanda. Bawongwa njenge ‘Best 5-Star Game Reserve’ kuMzantsi Afrika. Xa ungena ubuliswa ngeti yeChai epholisa ingqondo ifudumeze isifuba. Nangona ibidyudyuza phandle imvula, sinikwe iingubo kunye neebhatyi zemvula phambi kokuba sikhwele enye yeemoto zabo ezivulekileyo ngelithi siyokukhangela izilwanyana zontlanu ezinkulu zoMzantsi. Sithe tshe indlulamthi, ingwe, intsibhokwe, iqwarha namafudo.

Sithande: Yonke nje into kwakunye nobubele babasebenzi bale ndawo.

Asithandanga: Isidlo sasemini ibe ludidi lwemifino neencindi zesonka kunye nenyama esiliweyo; khange soneliseke konke konke kuko.

Mpekweni Beach Resort

Ela gama lithi Mpekweni, libhalwe tyheli, oko lalinjeya ukusukela ngo1984. Kufuneka litshintshwe ngoba liyenza ideleke le ndawo ngaphandle. Ngubani obesazi ukuba eNgqushwa kukho indawo yobunewunewu enje? Kukho amagumbi okupotopotozwa umzimba, eyona jimu yakhe yankulu kwihotele negumbi lemidlalo. Isothusile ke le indawo. Kwaye libafanele iwonga labo le’Best 3-Star Hotel’ kuzwelonke.

Sithande: Ubuntofontofo bebhedi yabo, ulwandle olulapha phambi kwehotele kunye namaxabiso. Ububele babasebenzi bale ndawo! Asithandanga: Umgama omde oya kumagumbi okulala ongagqunywanga (xa kunetha). Ukanti kumtyibilizi kwindlela eya kumagumbi.

Panoroma Guest House

Nalapha sigqithe nje ngelokuphosa iliso sizibonele ukuba yintoni le yabazuzisa iwonga le’Best 3-Star Guest House’ kuzwelonke kwiLilizela zalo nyaka uphelileyo. Yindlu enkulu, pha edolophini yaseQonce, enamagumbi amahlanu aguqulelwe ukulalisa iindwendwe.

Sithande: Ububele nemfudumalo yomnikazi kunye namaxabiso aphantsi amagumbi.

Asithandanga: Ivumba lokungunda kwamanye amagumbi kunye nokungazimiseli kwabo ekuguquleni le ndlu indala ukuze ikhangeleke intsha.

Areena Riverside Resort

Isimoshile ke le mvula yale mpelaveki siphuma kuyo! Kaloku iAreena le, iseCintsa, kwaye idume ngemidlalo yodelongozi endle nasemanzini. Besijonge ukugrugruza kumaqhina aseCintsa ngezithuthuthu ezinamavili amane (Quad Bikes) zabo kodwa imvula isivalele kumagumbi ethu okulala. Bafumana iwonga lokuba yeyona ndawo ineenkonzo ezibalaseleyo kwanamkela iintente neekharaveni. Banalo necala lemizi kunye nelinye elisabuhotele.

Sithande: Inzolo nobuhle bendalo engqonge le ndawo

Asithandanga: ibhedi eqinileyo, ukutya okungaginyisi mathe namagumbi okuhlamba amancinci.

Dan’s Country Lodge

Kudala ke sava ngotata uDan Pasiya wapha eMthatha. Kuyacaca ukuba ngomnye woosomashishini bakuthi bakudala abasazimisele kumgangatho nokushishina ngokufanelekileyo. Pha kuhola wendlela iN2 kukho iTotal Garage yakhe enodederhu lweevenkilana nendawo yokutya. Ukanti kwalapha kulo mhlaba mnye kukho iDan’s Country Lodge yokulala nokubamba iindibano nemitshato.

Sithande: Ubuhle bamagumbi nobubele babasebenzi. Nokutya bekumnandi mpela kwaye namaxabiso ayafikeleleka xa uwathelekisa nawenzinye iindawo eMthatha.

Asithandanga: Akukho ndlela igqumekileyo phandle. Idolophu ikudana xa ulapha (22km) ufuna ukuyokonwaba edolophini ebusuku.

Amapondo Backpackers

Ezinye izinto zinabantu bazo. Le ayondawo inokuthandwa nguye wonke umntu. Bubugxwayiba obufikelelekayo (ungalala ngeR170 kuphela) kwigumbi elilala nabanye abantu kwaye usehlathini nyani. Akuncedi ke ukuba kubekho nezinja ezilele kwakule yadi. Nangona kunjalo lukhona ucoceko kwaye yindawo enganomtsalane kulutsha nabo bazulazula izwe bengafuni ukuchitha imali eninzi kwindawo yokulala. Kudala bewola amawonga e ‘Best 2-Star Backpacker’

Sithande: Amaxabiso afikelelekayo mpela kunye nokuba kufuphi nolwandle lodumo lwaseSajonisi.

Asithandanga: Inayo indawana yokuba ngathi yeyamaRasta. Kunzima ukuyigxeka ngoba yenzelwe abantu abathile abathanda izinto ezinjeya.

Umngazi River Bungalows

Olu hambo lwethu siluvale kwenye yeendawo ezifihlakeleyo kweli phondo. Kufuphi neSajonisi kukho le ndawo inooronta abasoloko begcwele ngabakhenkethi. Ayintle nantsi indawo. Yintenetya, yijimu, ukuhamba ngesikhephe kumlambo, njalo njalo.

Sithande: Inzolo nokuthi nkcwe kwale ndawo. Isidlo sangokuhlwa kunye namaxabiso afikelelekayo eziselo ezibandayo.

Asithandanga: Indlela eya pha imbi kakhulu, akukho mabonakude kumagumbi okulala, kukho imithetho efana nokuba ungasebenzisi ifowuni yakho phakathi kwabantu kodwa nangona kunjalo yindawo esinokuphinda siye kuyo le nakanjani!

* Uncuthu Tours: www.uncuthutours.co.za ECPTA: www.visiteasterncape.co.za
Ngenela iiLilizela ku: www.lilizela.co.za