Uncwadi: Bubugcisa okanye yintoni?

Umnyhadala wezobuGcisa eRhini ngumlinganiselo wezobuchule bamagcisa ale mihla nawadlulayo.

Elo liqonga apho amagcisa, kuzwelonke nangaphesheya, athi ahlangane khona ukuza kubonisa isakhono sawo. Yindlela le yokuphila nobomi kuye nabani na ozimiseleyo kubugcisa nenkcubeko.

Ikwaliqonga lehlabathi ngokubanzi kulowo unomdla ngokwazi ngokuthe vetshe ngobugcisa nenkcubeko, nkqu nokwazi umlando wabo benza ubugcisa, ukuba benza ntoni phi nini, kwaye bebesenza ntoni kunyaka ophelileyo okanye kwiminyaka edlulileyo.

Loo Mnyhadala wobuGcisa kaZwelonke ubuya ube yindlela eya empumelelweni kuninzi. Amagcisa asakhulayo namadala athi afumane iqonga lokuzibonakalisa, ekwasebenzisa nethuba elinqabe kakhulu lokugudlana imihlana noosaziwayo.

Konke oku kuba yimpumelelo ikakhulu ngenkxaso yoomasipala, amaziko emfundo ephakamileyo noorhulumente bamaphondo. Amagcisa amaninzi ahleli nje ayaphupha elangazelela ukuba yinxalenye yomnyhadala olandelayo, efunga emunc’iintupha ukuba ayakwenza kubonakale kunakuqala okanye kunelixa elidlulileyo.

Loo maphupha athande ukuxela ithamsanqa kumagcisa abhala uncwadi. Ukungalali kwabo imini nobusuku, befikelwe yimibono emathongweni, nto leyo ibenza bathabathe izixhobo zabo besomba nzulu ezingqondweni zabo kuthanda ukuba lilize.

Into yokuba la magcisa anoxanduva lokuhambisa ilizwi, hayi elikaThixo, kodwa ilizwi elenza uluntu luyolelwe, luzibuze ‘Bekutheni ze ndingayicingi le nto?’ iphela iliphupha nje. Uncwadi luthande ukuphela luyinto nje yokufundwa, ingakumbi ezikolweni, nakwezo zemfundo ephakamileyo. Loo nto ishiya umbuzo ongayekiyo ukunkenteza: Uncwadi: Bubugcisa okanye yintoni?

Lo mnyhadala unika umdla ukuba ukwazi ukusetyenziswa njengenye yeendlela zokuphonononga imeko yoncwadi. Kunezintlu ezintsha kulo Mnyhadala wobuGcisa kaZwelonke wama2018.

Ezi zibandakanya iHeritage, iArena Visual Art, iStudent Festival, neCreativate, kwaye ezinye zazo zibuya zibe namasetyana anjenge-Film and Ideas. Kodwa, akukho kwanto tu, cwaka, pam ngoncwadi. Ngubani omakagxekwe?

Iimpendulo zikwelo hlelo elidwelise iinkqubo zaloo mnyhadala. Uninzi lwakuvungama lutsho. Kaloku zonke iintlobo zobugcisa zidwelisiwe. Amagcisa nawo ngenkqu adwelisiwe.

Amanye awo onyulwe ukuba abe nezinto aqashwe ukuba azenze. Abantu, namanye amagcisa aza kuloo mnyhadala enxanelwe ukubona okuza kuphakwa, njengoko kuhleliwe kwinkqubo.

Nangona kunjalo, akubonakali kunjalo xa kufikelelwa kubabhali kwakunye nabantu abanomdla kuncwadi. Ozipha ithuba aphengulule elo hlelo, uyakuxoleleka xana ecinga ukuba akukho kwanto imayelana noncwadi iza kuqhubeka.

Lowo angazigqibela athi akuzubakho kuthulwa koncwadi, okanye ukufundwa koncwadi, ukubonisana okanye ufundo loncwadi oluya kube luqhubeka.

Ngubani omakabekwe ityala? Abaququzeleli baloo mnyhadala baza kukhawuleza ukususa ityala kubo, baze balibeke kwabo bobugcisa, ababhali, ngamafutshane.

Ababhali, kwelinye icala, bathi bachithe ixesha elide bezinkomo ezidla zodwa, berhiphiliza bebhala babuye bakrazule bechiza loo maphetshana kuba bengonelisekanga koko bakuyilayo.

Ngelo xesha, bafana namageza, bethetha bodwa, berhawuzela iintloko ngokungathi bangayikhupha ingqondo bayikhande. Kuthi kwakufikwa kwiimeko ezinje, bezifumana bevaleleke ngaphandle, batsho ukumatsheka, babe ziinkukhu ezisikwe imilomo.

Maxa wambi baza kufuna ukutyhola abapapashi. Baza kufuna futhi ukutyhola abathengisi zincwadi. Bangathanda nokutyhola abafundi. Bangathanda ukufuna ukutyhola nabani na ngaphandle kweziqu zabo, ingakumbi urhulumente kuba uhleli esisisulu saye nothathatha. Ngalo lonke elo xesha, balibele ngentetho yesiXhosa ethi ‘Lumkela iminwe emithathu’.

Eneneni emsulwa, ngubani omakatyholwe? Okwesibini, zintoni ezikhoyo kwihlelo leenkqubo zaloo mnyhadala nezinokuthi ziyolise futhi zixolise abo banomdla kuncwadi, nemidyushuzo yamaqonga embongi?

Ababhali abatsala nzima abayibaleli ntweni tu iThinkfest kuba beyibona njengomsitho wabo banabele ebhotolweni. Eneneni kuneLitFest, neyayisakwaziwa ngokuba yiWordfest.

Lowo ngumnyhadala noququzelelwa liSebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko eMpuma Koloni (DSRAC) ngomhla wama-03 ukuya kowe-05 Julayi 2018. Kuya kubakho nokuthulwa koncwadi lababhali abaliqela kumzi ojongene noncwadi njengamagugu esizwe, iNational English Literary Museum (Nelm) ngowesi-03 ukuya kowesi-06 Julayi 2018.

Ingxaki yako konke oku kukuba akubhaliswanga ngethuba kubaququzeleli balo mnyhadala ukuze bakwazi ukudwelisa oko kuloo mqulu unehlelo leenkqubo zalo nyaka. Ingxaki yekabani, yeyabaququzeleli okanye yeyababhali?

Kunokunye okuliqela ngoncwadi kuloo mqulu unehlelo leenkqubo. Ingulowo kufuneka anxibe izibuko zamehlo kungenjalo asebenzise iglasi eyandisa amagama ukuze aqondisise okuqhubeka ngoncwadi kuloo mqulu unehlelo leenkqubo.

Umzekelo, nkqu naseCathedral kwiSpirit Fest kuyakube kukho iOpen Mic ngomhla wesine kuJulayi (04 July). Okona kucace gca kukubaliswa kwamabali mihla le eNelm ukususela ngowama29 Juni ukuya kowesi-06 Julayi, nenkqubo iGiving Poetry Wings ngomhla wama27 Juni oEden Grove.

Okuninzi kufihlakele kuba kuyinxenye yezinye izinto ezenzekayo, ezinye ngomculo okanye imidlalo yeqonga. Ngubani omakabekwe ityala ngoko?

Akakho namnye oya kufuna ukubekwa ityala. Akukho namnye nobonakala ezimisele nokuthabatha uxanduva lokwenza ilinge nokuba lingakanani na.

Urhulumente yena uyakuma ngelokuba eyakhe indima luphuhliso. Isebe iDSRAC eMpuma Koloni, nelo lezeNkcubeko nobuGcisa kuzwelonke (DAC) bafaka inkitha yemali kuloo mnyhadala wezobugcisa.

Isebe elo laseMpuma Koloni lide lithabathe inkxamleko emmandla ukuqinisekisa ukuba imidibaniso yezintlu eziliqela iyavela kuloo mqulu unehlelo leenkqubo, ingakumbi koongqaphambili (main programme) nebazelwa amehlo mpela luninzi.

Loo midibaniso iquka abemixhentso, abazobi nabaxhonkxi, abachweli, kwakunye nabo bomculo. Ngelishwakazi, uncwadi, nababhali balo, basatyela ebumnyameni kuba akukho zinzame zinjalo ezenziwayo, nkqu nangababhali ngenkqu.

Akumelwanga ukuthiwa nqa into yokungahoywa nokungahoyakali kwababhali ababini nabathathe iMpuma Koloni bayibeka kwimephu kazwelonke.

Abo nguMangaliso Buzani noSimphiwe Nolutshungu nabathi bawongwa ngembasa iSouth African Literary Award. Emnye kubo wayiphumelela le mbasa kwicandelo lemibongo kulwimi lwesiXhosa. OkaBuzani waphumelela ngencwadi yakhe ethi, ‘Ndisabhala Imibongo’ Ngonyaka wama2015, ngelixa okaNolutshungu yena ephumelele ngowama2017 ngencwadi yakhe ethi ‘Iingcango Zentliziyo’.

Ababhali abamelanga kananjalo ukuthi nqa ukungahoyakali kwaloo msitho weeSALA ezo xa zithelekiswa nezinye ezikhe zibukelwe luluntu kumabonakude futhi bafunde nangazo nasemaphepheni.

Loo misitho yembasa nethi ibe bubuqhewuqhewu ibandakanya iiSAMA, iiSATMA, iiSAFTA, iiGospel Crown, kwakunye nezo zeMetro FM. Uluntu soze luve nkqu neengongoma zeendaba nakunomathotholo lo wembala xa kufikelelwa kwiiSALA. Ngubani onetyala loko? Uncwadi, ingakumbi eMzantsi Afrika, aluhoywanga ncam yaye lutsala nzima mpela. Umhlawumbi ababhali nabafundi besiNgesi nesiBhulu baya kuthi, ‘Hayi, ungasibali thina!’

Ngubani oza kufane aluvele olo lweelwimi zesintu? Nkqu nababhali abaqhubekekayo ukutsala nzima ukuze baqinisekise ukuba ukubhala kwabo kuza nesonka etafileni, akukhangeleki ngathi zikhona ezinye iinzame abazenzayo.

Yona imeko yoluncwadi lweelwimi zesintu ilusizi lumi lodwa emnqamlezweni ngabula amaKrestu, kubalwa phakathi kwazo nesiXhosa somzi kaPhalo.

Owakuthi bayakutsho bathi uncwadi lufuna ukuxhelelwa, kucamagushwe kwabalele ukuthula.

Xa ugula uye uhambe nangathunzi, usiya ngapha nangaphaya kuba uve kusithiwa kukho mntu uthile owuchanayo umhlola.

Njengokuba ilizwe lisondela kwimini kaMandela, iMandela Day, ababhali, ingakumbi abo beelwimi zemveli, kuya funeka bazenzele eyabo iMandela Day. Ngelo langa, kuya kufuneka bakhumbule amazwi elo gqala lenkokheli xa lisithi ukwenza umahluko ‘kusezandleni zakho’.

* UZongezile Matshoba ngumfundi wezobuGqirha kwiYunivesithi iNelson Mandela eBhayi, kwaye uphanda ubume boncwadi lwesiXhosa nababhali eMpuma Koloni.