Uncwadi lobuncwane lukaNtantala-Jordan lunikezwe uNokholeji

Igqala leANC uPallo Jordan ethetha eMonti UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

“Ubudlelwane phakathi kweYunivesithi iFort Hare kwakunye nosapho lakwaNtantala nelo lakwaJordan busukela kwiminyaka yoo1930 futhi kuyabonakala ukuba asokuze buphele.”

La ngamazwi kaNjingalwazi Sakhela Buhlungu, ingqonyela yaseFort Hare, ngethuba le yunivesithi ibisamkela amaphepha ophando abhalwe nguGqirha Phyllis Ntantala-Jordan owafumana isidanga kweli ziko-mfundo kwiminyaka yoo1930. La maphepha anikezwe ngokusesikweni ngunyana kaNtantala-Jordan, uPallo Jordan, obesakuba nguMphathiswa wesebe lezobugcisa nenkcubeko.

Ngokokutsho kukaBuhlungu, la maphepha aqulathe yonke into ebhalwe nguNtantala-Jordan ngethuba esaphila. UNtantala-Jordan, obhubhele eMelika nyakenye, wayetshate nombhali kwanengqondi uArchibald Campbell (AC) Jordan. UJordan (AC) wazalelwa eMbokothwana kuTsolo logama uNtantala-Jordan ezalelwa eTyekelebende eDutywa.

UBuhlungu uthi bachulumancile ukufumana la maphepha nanjengoko beyazi ukuba azakunceda abafundi abaninzi abenza uphando. “Umntu omaziyo uGqirha Ntantala-Jordan uyakuyazi ukuba aqulathe umgangatho la maphepha,” utshilo uBuhlungu.

UJordan (Pallo) uthi ngumama wakhe buqu owayalela ukuba aziswe eFort Hare la maphepha. “Wathi xa esenza esi sicelo, ndaqala ukwenza unxibelelwano neFort Hare. Zange ibenangxaki iFort Hare yathi makuziwe nawo la maphepha. Ukuze ubone ukuba iFort Hare ibiwafuna nyhani la maphepha, yiyo eyahlawula iindleko zokuthutha la maphepha ukusuka eMelika ukuza apha eFort Hare,” utshilo uJordan, esaleka ngelithi unethemba lokuba ayakusetyenzelwa le nto umama wakhe ebefuna asetyenziselwe wona – uphando.

UNtantala-Jordan, waziwa njengengqwayi-ngqwayi yezembali, inkcuba-buchopho, umbhali, isifundiswa kwanetsha-ntliziyo lamalungelo oluntu.

Kusenjalo, uJordan (Pallo) uthe wasungula ngokusesikweni incwadi yakhe ethi Letters to my Comrades kwiholo iMiriam Makeba laseFort Hare eMonti. Le ncwadi iqulathe ubuncwane nobunkcuba-buchopho boncwadi lukaJordan oludibanisa iminyaka engaphaya kwamashumi amane osiba lwakhe.

Ubuninzi bokuqulathwe kule ncwadi, ngokokutsho kukaJordan, zizibhalo esele zikhe zapapashwa kodwa zifundeka ngcono ngoqhogelwano kule ngqokelela.

UJordan uthi unikwe intshisakalo nguFidel Castro, ongasekhoyo nobesakuba yinkokeli yelizwe laseCuba, ukuze enze le ngqokelela. Uthi ezi zibhalo azikhethwanga nguye koko zikhethwe ngabantu abasondeleyo kuye. Yiya evenkileni uthenge, uzifundele!