Undijonga ntoni, ndijing’ inqathe?

Kukho abantu abangakufuniyo ukujongwa, ekufuneka ucimele xa usingise ngakubo ngathi ubhade ixhego lichama.

Sele kukho isithethe sokuba athi amehlo akungqamana kufuneke kubekho owabalekisayo awakhe. Iyandixaka ke leyo nto, kuba nantoni na umntu athi ayijonge uyijonga ngezizathu ezizezakhe.

Zininzi izinto ezijongisayo, ezinye zimbi ezinye zintle. Akunongayijongi into ebukekayo, akukhathaliseki nokuba isemntwini na.

Ungenongayijongi nento ephakamisisa iintshiya, nokuba isemntwini na. Uninzi lwabantu lukhuthazeka kukujongwa, lumbi lubulaleke.

Umntu xa eza kuphuma endlini ujikajikana nesipili ezibhencela inkangeleko. Ukukhangeleka umntu akakujongi ngelilakhe iliso lokubona izinto, ukukhangela ngelabamngqongileyo.

Oku kubonisa ukuba umntu umele kukujongwa, kwaye nobomi bakhe ubuqondisa ngokokukhangela kwabantu.

Umntu onxiba into entle akayinxibeli yena uyinxibela indyebo yamehlo abanye, nonxiba embi uxhalela kwaindyebo yamehlo abantu.

Umntu ucela uluvo ngendlela akhangeleka ngayo, ndingazi kungani na engakholiswa ngawakhe amehlo; kuba ke naye unawo amehlo okubona abemele kumnceda azibone.

Engaziboni nje efuna uluvo lomnye kungokuba inkxalabo yakhe ayikho kuye ikwabanye. Oku kwenzeka kwinto yonke esiyenzayo.

Ukuba sakha izindlu sizakhela amehlo abanye, ukuba sithenga iinqwelo sizithengela amehlo abanye, ukuba siyaxhentsa sisebenzela okwesinamva, njalo njalo.

Ukuze ungazizekile isono sokujonga omnye umntu kufuneka uqinisekise ukuba akakujonganga xa wena umjongile, umjonge wedwa angangqamani amehlo enu.

Akukubhaqa ke uba sisisulu sesende livele ebhulukhweni umninilo engaliva; ube sisimoyoywana ngathi uphuzwe yinja phakathi kweentokazi. Sele isempilweni yethu ke loo nto, kunjalo nje isingathi ikho ntlanga zonke.

Ndiwa ngeneno ke ukuqonda ukuba kukuthini ukuba umntu enze into ejongisayo kodwa angafuni kujongwa.

Kambe ke , isingathi abantu abangafuni kujongwa ngabantu ekusesazeleni sabo ukuba oko bakwenzileyo nokubajongisayo akukho mgaqweni.

Mhlawumbi lisela, mhlawumbi sisigwinta, okanye ngumkrexezi, njalo njalo, nto ezo aziyo ukuba uthi akuvela lunxakame uluntu ezintliziyweni zalo ngenxa yazo. Umntu ucaphukela ukunxakama koluntu kwisenzo sakhe, angafuni kujongwa, endingaziyo ukuba kutheni engaguquli esi sizathu ajongelwa sona nekusesazeleni sakhe ukuba sitenxile ukuze kwixa elizayo ajongelwe ukubukwa kunokuxwaxwa! Ukuba umbhaco unyuke kakhulu wuthobe! Yeka amanyala!

Amehlo omntu ayathetha. Ndike ndibone naxa sukuba umntu enesiphako somzimba, kungaba uneduma elibi lakudala okanye yinyhori okanye unesifombo okanye mde kakhulu njengam lo, uthi akujongwa angevi kamnandi.

Akeviswa kamnandi yintoni kukujongwa isiphako anaso, kuba ke kakade sisisiphako. Mna bandijonga bapetyek’ izixhanti, ezintliziyweni zabo bekhuz’ ubude obungaka!

Ukungaziboni makopo kwemfene akuthethi ukuba ayinawo! Nantoni na ke engekho siqhelweni iyajongisa, akukhathaliseki nokuba idaliwe okanye yenziwe.

Ukuxambulisa kukubandezela amehlo! Bokujonga ngamacala ke bantu, bemana ukukugxezula ngathi ulingcwaba elitsha, kuba ke abazude bangakujongi. Usakuthethiselani ke ukujongwa xa kanti uyajongwa (ungaboni) ungazeki siphako?

Kunobawo phaya kuthi ongonqeniyo ukumjonga umntu, kanye ngeli xa naye amjongileyo. Ukujonga amehlo akho uwabalekise uphinde uwabuyise, ufike esakujongile.

Yada yakhalaza ngenye imini inkosikazi yomniniwa wakhe, “Bhuti akonqeni kanene wena ukumjonga umntu! Umjonga ntoni kangaka umntu wasemzini? De kube neentloni thina!” Wakumbuza ke uDuma ukuba ukujonge ntoni na, uyakuxelela; iintloni zibe kuwe ke.

“Ujing’ inqathe, yiyo le nto ndikujongileyo.”