Unecwecwe elitsha uAnisto-S

Imvumi yaseDuncan Village uAnisto-S

Imvumi yaseDuncan Village eMonti ikhuphe icwecwe layo elitsha emva kokusokola ixesha elide ukufumana umzi wokushicilela.

UAnisto-S nogama lakhe inguAndile Siphukuza unecwecwe elithi ‘Eloyi’, nelicwecwe lakhe lesibini.

Eli cwecwe liqulathe iingoma ezisibhozo eziquka ingoma ethi ‘Ndiyamthanda utata’, ‘Sthandwa Sam’ kunye nezinye.

Kweli cwecwe litsha uAnisto usebenze noKoko Godlo, kunye noMangaliso Zitumane. Le mvumi nengcambu zayo ziseMooiplas, eKei Mouth, kodwa ze yakhulela eDuncan Village, ikhe yasokola ukufumana umzi wokushicilela, nalapho yaveza ngokubanzi oku kwinqaku elathi laphuma kwiphephandaba I’solezwe lesiXhosa ngonyaka ka-2015.

UAnisto-S wadiza kweli phephandaba ukuba intsokolo yokufumana umzi wokushicilela icwecwe lakhe, kwaneqonga lokwazisa umculo wakhe yaba yeyona miqobo kwicwecwe lakhe lokuqala elithi ‘Lifikile ilixa’, nelaliqulethe iingoma ezingeengcebiso kulutsha.

Eli cwecwe litsha lika-Anisto-S, nelishicilelwe yiKK Productions ikunye neBulldawgs Entertainment, liza kuphehlelelwa ngokusesikweni kwinyanga kaTshazimpuzi.

“Ndiye ndanethamsanqa lokudibana noKoko Godlo ongumnikazi weKK Productions, nothe wawuthanda umculo wam, nalapho endithabathele kuye, ukuze kushicilelwe icwecwe lam lesibini,” utshilo uAnisto.

Le mvumi yeAfro Pop, Soul nePoetry yaqala uthando lwayo lomculo ngo-2005, apho wayecula nabantu akhule nabo. Icwecwe lokuqala washicilelwa kwimizi yabucala. UAnisto uthi umculo wakhe unemfundiso, nalapho ethe wakhankanya enye yeengoma zakhe ethi ‘Ndiyamthanda utata’ nekweli cwecwe litsha, watsho esithi uluntu lumele lubenoxolo ngakubazali balo, ingakumbi abo bangakhuliswanga ngabo.

Akakwazanga kuzifihla indlela achulumance ngayo nanjengoko kule nyanga ezakwabelana ngeqonga neemvumi ezaziwayo eMzantsi Afrika, kumawonga e-ECMAS.

“Ndonwabe kakhulu njengoko ndikuluhlu lwabantu abazakucula kwii-ECMAS, elinye lamaphupha am lizakuthi lifezeke,” itsho le mvumi.

La mawonga azakubanjelwa eOrient Theatre ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kule nyanga. Ukanti uAnisto-S uzakwabelana ngeqonga neemvumi zeli loMzantsi Afrika eziquka uVusi Nova, Nathi, Ntando, Berita nezinye ezininzi.

Amatikiti alo mnyhadala ayafumaneka eComputicket, kwaye axabisa iR190.