Unesiduko nje unetyala

Kwilinge lokuzama ukugalela kuvimba wokubhalwa, ukugcinwa nokukhuselwa kolwimi lwesiXhosa, uNwabisa Gxothiwe ubhale incwadi ethi ‘Unesiduko Nje Unetyala’.

Uncwadi nakuluphi ulwimi ludlala indima ebalulekileyo ukukhusela nokugcina ulwimi olo ukuze lubonwe zizizukulwana ezizayo.

“Incwadi le ingokuchubeka kwenkcubeko yethu, unxibelelwano nemveli uQamata umhlaba, uQamata amanzi, uQamata umoya nezinye ke,” kucacisa uGxothiwe.

Uthi ukubhala kwakhe kuhamba nentumekelelo esuka kumazantsi wombilini wakhe. Oku kubhala ngentumekelelo kungqinwa yiNjingalwazi edla umhlalaphantsi uTshobisa Mtuze kwezinye zezifundo zakhe esithi:

“Umbhali kumele ukuba aqhutywe yintumekelelo xa ebhala angenzi kuba ebona abanye bebhalile,” kwatsho uMtuze.

Le ncwadi ilikhwelo kwabo banesiduko ngokwendalo yabo, idlala indima yokukhumbuza banzi ngonxibelelwano lomntu nesiduko sakhe. Incwadi le yincwadi yamavo angentlalo yakwaNtu kumaxesha akudala.

“Unesiduko nje unetyala likhwelo elihlatyelwa wonke umntu onesiduko ukuba abuyele kwindlela ababesenza ngayo abanikazi besiduko esi azibiza ngaso, ukunxibelelana nemveli, nendalo,” kutsho uGxothiwe.

Lo mbhali ukwasebenzise eli linge ukukhusela ulwimi lwesiXhosa kumaxesha anzima okukhula nokudweba kweelwimi zakwanonibe phakathi kwentlalo yoluntu.

“Uphando lubonisa ukuphuncuka nokulahleka kolwimi lwesiXhosa, phakathi kwabantu abantetho isisiXhosa, naphakathi kwezinye iilwimi ingakumbi iilwimi zesiNguni,” utsho uGxothiwe.

Lo mbhali utyhola umabonakude weli ngokuphakamisa ezinye iilwimi ngaphezu kwezinye iilwimi, ebhentsisa ingcinezelo yesiXhosa.

“Iinkqubo ezidumileyo zone kumabonakude zithethwa ngesiZulu ngenxa yoko seside silahlekelwe ngamagama esiXhosa, sithi ukuxhatshazwa kukuhlukunyezwa, okanye imbokotho kuthwe yimbokodo,” ugadlela atsho uGxothiwe.

UGxothiwe yinzalelwane yaseDikeni, usebenze iminyaka elishumi elinesine njengetitshala emva kokufundela ubutitshala eCPUT yaseKapa. Kungoku nje uxakeke lishishini lakhe ekunye nomyeni wakhe uQondani Gxothiwe, iBuyelembo yodumo yaseQonce. Le yincwadi yakhe yokuqala ayibhalileyo.

Kulindeleke ukuba imiselwe ngokusesikweni kwinyanga yoMsintsi kulo nyaka eBuyelembo Village eQonce.