Ungabilixhoba lolwaphulomthetho kulo Disemba!

Ukuba useMdantsane namhlanje umhla wokuqala kwinyanga yoMnga, ungaphoswa yindibano eza kuthi iveze iindlela ezintsha ezisetyenziswa ngootsotsi ukuba imali yakho.

Le ndibano iququzelelwa ngamaPolisa, uMasipala weBuffalo City Metro, kunye nenkampani iTyeks Security Services, phantsi kwesihloko esithi, ‘Don’t Be A Crime Victim This Festive Season.’

Kule ndibano kuza kube kukho oochwepheshe bolwazi lolwaphulomthetho, nalapho bezakunika uluntu iintlobontlobo ezintsha ezisetyenziswayo ngootsotsi kwaneendlela zokuzikhusela.

Le ndibano iqala ngentsimbi yeshumi kusasa ukuya ngentsimbi yokuqala emini, eMdantsane City Hall.