Ungcwatyelwa eNgcobo uAmahle Quku

IYABEKWA kusasa ngomso kwikhaya layo kwilali yakuMhlophekazi eNgcobo intwazana eyabhaqwa sele ibhubhile kwaye inenxeba entloko uAmahle Quku (17).


UQuku ubhaqwe ngumhlali ngomhla wamashumi amabini kwinyanga ephelileyo eBrown Farm ePhillipi eKapa kucaca ukuba ebeqale ngokudlwengulwa phambi kokuba abulawe.

Ebesenza uGrade11 eSinethemba High eKapa, ehlala nomama wakhe kwakunye nabantwana bakamama wakhe abadala kuye njengoko ebeliphelo kumama wakhe.

Okubuhlungu kolu sapho kukuba ukubhubha komntwana walo labona ngemifanekiso ka-Amahle onzakeleyo sele indanda kuFacebook bengekazinto bona.

UManduluka Quku nongumama wexhoba, uthi zange abuye eye ezitshomini ngoLwesihlanu uAmahle bacinga usekuzo xa nakusasa engabuyanga njengokuba babona sele ekuFacebook. 

Baya kwikhaya lenkwenkwe ebencuma nayo bafika engekho, baya ezitshomini bafika engekho, baya emapoliseni nekulapho baye bafumana ubungqina bokuba nguAmahle ngenene lo usemifanekisweni.

Umzimba kaAmahle umke ngoLwesine eKapa emva kokuqhutywa kwenkonzo yesikhumbuzo, ngoku uphumle kumzi wabangcwabi oseNgcobo kuba eza kubekwa eMhlophekazi ngoMgqibelo.

UManduluka uthi kubantwana abatsha mabamamele abazali babo xa bebanqanda. 

Ebethetha kwinkonzo yesikhumbuzo apho angxolise umzimba kaAmahle esithi kwakula veki yokubhubha kwakhe ebesandul’ ukumngxolisa esithi makangahambi ngobusuku.

Obanjiweyo malunga nokugwintwa kukaAmahle unama25  eminyaka ubudala, uza kuvela ngomhla wesixhenxe kwiveki ezayo kwiNkundla yasePhilliphi.