Ungcwatyiwe unoteksi obesilwela uxolo

Umfanekiso egciniweyo

Ibilusizi nezikhalo ngethuba kungcwatywa ilungu lombutho weTeksi zeBorder Alliance eSibangweni ngaphandle kwaseMthatha. UBhekisisa “Mabheka” Jam Jam obengumnini weeteksi kwirenke yaseNorthcrest udutyulwe wabulawa ngamadoda angaziwayo kwindlela eyiN2 ngaseZiphunzana kwiveki ezimbini ezidlulileyo. Ngokwengxelo uMabheka wadutyulwa entloko ngorhatya lwemivundla ngomhla we20 Septemba ngethuba esendleleni esuka edolophini.

Lo mngcwabo wakhe obuzinyaswe ngamabandla, amalungu ombutho weBorder Alliance asuka kuzwelonke noluntu ngokubanzi uqhutyelwe ekhayeni lakhe eNkanini eSibangweni. Umntakwabo uLungisile Jam Jam uxelele inkungu nelanga yabantu ebebelapho ngendlela abaphatheke ngayo kukubhubha kukaMabheka. “UMabheka ubefana nomzali wethu, ukusweleka kwakhe kushiye iintliziyo zethu zibuhlungu asazi sophinde sincedwe ngubani. Asixolanga yindlela asweleke ngayo,” utshilo uLungisile.

Unyana wakhe uKhethokuhle uthe: “Utata ebesithanda sonke. Bendinethemba lokuba ndizokhula ndisebenze ndimenzele izinto ezintle kodwa elo phupha linyamalele kukuhamba kwakhe.”

Usihlalo weMthatha Taxi Owners Association phantsi kukaBorder uXolani Mahala uncome uMabheka ngobukroti ngelixa ebezama ubumbano de kwasekugqibeleni. “Le ndoda bendisilwa nayo eli dabi lokulwa kwale mibutho mibini, silahlekelwe kakhulu. Ubonise ukunyaniseka ngethuba ephila emhlabeni ndiyathembisa ndizoqhubeleka ndilwela uxolo phakathi kwale mibutho mibini ilwayo iyiNcedo neBorder!” kutsho Mahala. 

Ikhale yonke inginginya ententeni uMahala akudiza ukuba ufumana izigrogriso zokumbulala ebezifudula zifunyanwa nguMabheka kodwa akhange angene banzi kulo mba. Bebonke abantu asele bebhubhile kwidabi lweeteksi, kususela ebutsheni balo nyaka, sele bedlule kumashumi amabini.

Isikhokhelo sikaBorder kuzwelonke simemelele uluntu neecawe ukuba zingenelele kule mpalalo gazi. UMabheka ungcwatywe ngamadoda kuphela njengomntu wengozi. Ushiye ngasemva inkosikazi yakhe uNozuko nabantwana abasibhozo. 

Akukabanjwa mntu ngokunxulumene nesisiganeko. Uphando luyaqhuba.