UNhanha ngumgqatswa wobuceba weDA eMakana

UMlindi Nhanha nongusomashishini owaziwayo eRhini uchazwe njengomgqatswa wobuceba weDA kumasipala iMakana ukulungiselela ulonyulo loorhulumente basemakhaya kweyeThupha.

UNhanha obesakuba lilungu lepalamente kumbutho weCongress of the People (COPE) uthi, waqaphela ngethuba wayesePolokwane kwinkomfa yeANC ukuba kukho imfuno emandla yokuguqulwa kwemeko yabantu beli lizwe.

Inkokeli yeDA ephondweni uAthol Trollip uthe, iindaba zikaNhanha zokuba ungumgqatswa wobuceba kuza kwenza lo mbutho uthathe olunye unyawo lokuphucula inkangeleko yawo kwezopolitiko.