UNiki weRhythm City uyagaleleka kwakhona!

Nolo Phiri

OWAYEDLALA indawo kaNiki kwiRhythm City, uNolo Phiri, uyabuya kwakhona kulo mdlalo kamabonakude emva kokuhlaba ikhefu leminyaka emibini.

Eli gqiyazana lazibandakanya nalo mdlalo we-etv ngonyaka ka2012, kodwa lawufulathela emva kweminyaka emithandathu ukuze libe nokuqwalasela eminye imiba eyenza umdla kulo.

UPhiri ubuya kwakhona njengoNiki owaziwayo, kwaye kwesi sihlandlo uzokudubaduba uxolo phakathi kukaSuffocate noPuleng.

Kaloku uSuffo noPuleng bazilungisa izinto phakathi kwabo kwaye kungoku baphila impilo yochulumanco – kodwa oku kubonakala ngathi kuza kutshabalala ngophanyazo.

UPhiri ukujonge ngabomvu ukudlala indawo kaNiki kwakhona. UNiki wagcwal’ amathafa emva kokubulala uThemba ongumninawa kaSuffocate.

Waye washiya intwazana yakhe uBusi, nekhuliswa nguPuleng. Oko ke egcwel’ amathafa engaziwa apho akhoyo.

UNiki wasixel’ isono sakhe kuPuleng ngembalelwano, ediza izizathu nohlobo abulala ngalo uThemba.

Ngoku uyabuya emva kokuva ukuba uBusi ubiwe.

UPhiri ugaleleka ngoMvulo, umhla we19 kweyeNkanga. IRhythm City idlala kwi-etv ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa.