Uninzi lwamadoda zizigebenga!

KuLwesihlanu ogqithileyo, umhla wesibini kule nyanga yoKwindla, igosa ebeliphuma kwisebe lezobulungisa kwanelo belisuka kwindlu esebenzisana nomphathiswa ojongene nemicimbi emalunga nabantwana kunye namanina, bemenyelwe kudliwano-ndlebe kwenye yeenkqubo zasekuseni kwijelo leSABC.

La magosa omabini ebevakalisa ngendlela amanina aphathwa gadalala ngayo luninzi lwethu madoda, okanye luninzi lwaloo madoda azizigebenga zamarhamncwa akhohlakele kangangokuba naxa abantwana besenza okuphume ecaleni emakhaya, boyikiswe ngootata abasele bebonwa njengezigebenga zamagongqongqo!

Kaloku xa abantwana bekhulela phantsi kwempatho-mbi emakhaya, bebona abazali benkulana, bethukana, begwexana, benyolana, abantwana abanjalo abasayi kukhula ngokufanelekileyo.

Phofu nengcali enamava kwezentlalo, isimo nengqiqo, uAlbert Bandura, uyibeka icace into yokuba “umntwana okhulele kwikhaya elinobundlobongela maninzi amathuba okuba naye abe yindlobongela ebudaleni. Uphinda athi umntwana okhulele kwikhaya elikholose ngeengxabano nokulwa, ude naye akubone ukuxabana nokulwa njengento eyamkelekileyo, nekumele umntu ayenze ukuze abe nokufezekisa iminqweno yakhe.”

Abazali abakhulisa abantwana kwiimeko ezinemilo, ukungahloniphani kwabazali, ukuxhatshazwa komnye umzali ngomnye, abo bazali kucacile ababathandi abantwana babo.

Umzali othanda abantwana bakhe ngulowo ungena kunyamezela ukuphathwa ngobuxelegu okanye agxagxanyiswe phambi kwenzala yakhe. Khona, loo nzala ingamhlonipha njani umzali oxhaphaza omnye?

Loo nzala ingamhlonipha njani nomzali embona egxagxanyiswa edlakazeliswa okwenja? Hayini bazali, hayini madoda ndiyanqanda, ingakumbi kuni kuba nisuke nazizigebenga mva nje!

Ndothuke ndaya kuwa kophuka naloo komityi bendiphunga ngayo igxogxa yeti yasekuseni, xa loo magosa aseburhulumenteni evakalisa iziphumo ezithi ngosuku mathathu amanina abulawa ngamadoda kwilizwe loMzantsi Afrika.

Ukuba ubani ucingisisa nzulu ngezi ziphumo nale ngxelo, kwaye ukuba la manani aqinisekisiwe, oku kuthetha ukuba ngeveki amanina abulawa ngamadoda alishumi elinesihlanu.

Xa kunjalo, kukwathetha ukuba ngenyanga angamashumi amathandathu amanina abulawa zizigebenga zamagongqongqo angamadoda.

Bambelela ungothuki ungqukruleke phantsi, la manani aveza ingxelo ehlasimlisa umzimba, le yokuba ngonyaka kuqikeleleka ukuba amalunga nama720 amanina okanye abantu basetyhini ababulawa ngokungenalusini ziintswelaboya zezixhiliphothi ezingamadoda.

Ingaba bethu yintoni imbangi yokubulawa kakubi kangaka kwabantu ababhinqileyo ngamadoda ale mihla?

Yintoni eyayibangela amadoda angaphambili amhloniphe kakhulu umntu obhinqileyo, amkhusele, angambambi ngazandla nokuba sekutheni, agqibele ngokumxhasa nkalo zonke zobomi ukuze angahleleleki?

Ingaba ukomelela nokuzimela kwamanina anamhlanje sisizeka-bani sale nkohlakalo?

Ingaba ukuzidela nokuzeya kwamadoda anamhlanje kuko okubangela ukuba akhuphele umsindo kumanina angenatyala, aphele exhatshazwa, ebethwa, enyenjwa, ethukwa, engaxatyiswa, engathandwa ngokwaneleyo, engakhuselwa, suka endaweni yoko abulawe ngokungathi kubulawa iinyamakazi neenyoka?

Kuko konke zidwesha zakuthi, ikho into ethi ukukhula kwala madoda ebukele ukuphathwa gadalala kwamanina, ukukhula kwala madoda ebukele ukuxhatshazwa kwamanina, kuwenze awuphosa umhlola, aziqhatha ngelithi kulilungelo lamadoda ukwenza nantoni na ayithandayo kumntu obhinqileyo okanye ngomntu obhinqileyo. Sisakhula kwimidlalo yezindlwana zodaka, kwimidlalwana yoonochela noongxabalaza, kwakusithi kwakubakho ityendyana eliphakamisa isandla kwintombazana kuthiwe ingumkanja.

Wawungasoze uwabone amakhwenkwe eqhubekeka exhaphaza okanye ebetha ezintombini, kuba ayikho inkwenkwe okanye indoda efuna ukubonwa nokubizwa ngokuba ingumkanja!

Madoda ndiyanicela ndinibongoza, yekani ukusibulala isizwe sakowethu! Yekani ukubizela isizwe samadoda ishwangusha.

Kaloku ukutshabalala kwamanina neentombi kukubhanga kwesizwe.

Isizwe esinoomama neentombi ezihlala zisoyika, zisexhaleni, ngenxa yenkohlakalo yamanye amadoda phakathi kwethu, eso sizwe sakukhulelwa kukungazithembi nokuba buthathaka.

Ubugebenga masibufulathele madoda! Ukuziva amandla kubantwana abangamantombazana, ezintombini, nakubantu ababhinqileyo ngokubanzi, makuphele kwaye kungabuyi kuvele kwakhona! Hayini ndiyanqanda madoda, yhini ukukhohlakala kangaka!

Khanibuyele kwiimfundiso zamakhankatha mhla nangena ebudodeni, zona zasigxininisa ukuba indoda eyindoda ngokwenene ngumthandi, umkhuseli, umxabisi kwanomthetheleli wamanina!

Ukuba singenza ngolu hlobo, singatsho siyeke ukuba zizigebenga ekoyikiswa ngazo abantwana, litsho libhange negama elitsha elithi “tata-igrogro!”