UNjingalwazi Tladi uzakumela uMzantsi Afrika eThe Hague

UNjingalwazi uDire Tladi.

UNjingalwazi uDire Tladi utyunjwe njengenye yeejaji kwinkundla yolwaphulo mthetho nezobulungisa, i-International Court of Justice, eThe Hague eNetherlands.

Oku kubonisa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ihlabathi likuqwalasela ngamandla ukunika amathuba abantu abahlukeneyo behlabathi.

Kwakhe kwakho isikhalo kweli loMzantsi Afrika kusithiwa urhulumente weli makaphume okanye ayeke ukuba lilungu lala nkundla.

Ukutyunjwa kukaTladi kubuyisa isidima samazwe amaninzi nabantu behlabathi ekukudala bekhalela ukungamelwa kwimibutho efana nezizwe ezimanyeneyo (UN) neminye.

Uninzi lwabantu baseAfrika kunye neenkokheli zikholelwa ukuba i-ICJ isetyenziselwa ukuzalisekisa iimfuno zabathile kuphela kwihlabathi.

Ukutyunjwa kwendoda esuka eAfrika ngoku kodwa eMzantsi Afrika kuzakuguqula indlela uninzi elibona ngayo indlela ekusetyenzwa ngayo eThe Hague.

Abantu baseAfrika bakholelwa ukuba le nkundla ithatha icala kwimicimbi emininzi ngokuthi igwebe kakhulu iinkokheli zaseAfrika nezinye iindawo zehlabathi, ishiye ngasemva iMelika namanye amazwe asuka eYuropu.

Le yimbali engenakulibaleka kwiqonga lezopolitiko kwihlabathi nakuluntu ngokubanzi kuba abantu basoloko befuna amathuba alinganayo ehlabathini.

UTladi kulindeleke ukuba azalisekise iminqweno nezinto ezilindelwe ngabantu baseAfrika ukuze kutshintshe indlela abayibona ngayo le nkundla.

Kutshanje uMzantsi Afrika ufake isimangalo ucela la nkundla ukuba ithathe amanyathelo ngakwilizwe lakwaSirayeli malunga nemfazwe eqhubekayo kwisixeko sasePalestina eGaza.

UMzantsi Afrika uqhwatyelwe izandla ngamazwe amaninzi aseAfrika nakwihlabathi jikelele ngegalelo lawo ekuzameni ukunqanda uSirayeli ekuhlaseleni abantu basePalestina.

UNjingalwazi Tladi uzakungena kwiqela leejaji zala nkundla esiya kongeza inani leejaji ezimnyama ezichophela amatyala wezaphuma mthetho zehlabathi.

UNjingalwazi Tladi uzakungena kwiqela leejaji zala nkundla esiya kongeza kwinani leejaji ezimnyama ezichophela amatyala wezaphuma mthetho zehlabathi. Ukwanda kweejaji ezimnyama kuza kunceda ukuguqula indlela elibona ngayo ihlabathi.