Unkankaza ejele onezidumbu ezithathu!

UMandisi Makhanda, 37, owadubula wabulala amalungu amathathu osapho lakwaNomqonde kwilali yakwaMafini eNgqeleni, uza kuchitha bonke ubom bakhe ejele emva kokugwetywa izihlandlo ezithathu zobomi yiNkundla ePhakamileyo yaseMthatha.

Ngaphezulu kwesi sigwebo kongezwe neminyaka eli-15, yokuphanga kwanokubanompu onjongo ikukonzakalisa.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seGunyabantu lezoTshutshiso, uLuxolo Tyali, uMakhanda noyinzalelwane yendawo yaseCumngce eLibode, waqhwesha kwizisele zejele iRooigrond kwiphondo laseMntla Ntshona (North West) apho wayechitha sigwebo sakhe sobomi ngenxa yokubulala.

Ngethuba eqhwesha kule jele yaseMntla Ntshona ngomhla wesine kweyeDwarha ngo2018, weba nompu weDindala.

Kwangolu suku, uMakhanda wangqala eNgqeleni kusapho lakwaNomqonde apho wafika abathengi behleli beziselela utywala, nowabayalela ukuba bacambalale. Emva koko wangqala kumatshini wemali wafika wafuna imali ngenkani kumama wekhaya uNovangeli Nomqonde wamnika, emva koko wamdubula wabhubha kwangoko, utata wekhaya uFezile Nomqonde xa wayezama ukuqonda, naye wadutyulwa wabhubha emdibanisa nomtshana wabo uZalisile Nomqonde. Babhubha bobathathu kwindawo leyo yentselo.

UMakhanda wabanjwa edolophini eMthatha kudederhu lweevenkile iCircus Triangle esaphethe lo mpu.

Amapolisa ancedwa ngolwazi ngamaxhoba awayecanjalaliswe phantsi nguMakhanda ngethuba edubula la malungu mathathu.

IGunyabantu lezoTshutshiso, iNPA, isamkele esi sigwebo. Ikwaqhwabele izandla umtshutshisi, iqela labecuphi kwakunye noBrigadiya noyiNtloko kwezoLwaphulomthetho ePhondweni uDuduzile Ngculu.