UNkohla ulala ngengubo enye neqela elitsha lezopolitiko

ULoyiso Nkohla (ihempe emhlophe nekepusi) namalungu eLand Party Umfanekiso: Phinda Kula

KAPA:

“Silapha namhlanje siziinkokheli ezisuka kwiindawo ngeendawo, ingakumbi abantu abanxusileyo nabo baphuma kwiindawo zoogobityholo eNtshona.

Siye sathi masidibane sizokuthatha isigqibo sokuba njengokuba sisingise kulonyulo lukazwelonke, ngowuphi umbutho wezopolitiko esiza kuthi sizibandakanye nawo kuba kutheni.

Umzekelo sasuka kumbutho weANC ngo2016 sathi abantu abasilandelayo mabavotele iDA kuba sicinga ukuba iselulawulweni apha, yenza izithembiso engakhange izifezekise nto leyo iye yakhokelela singabanye ukuba sigxothwe eziofisini ngenxa yokuba sithe xa singaphakathi eziofisini khange sijike, sithi kengoku masingaqhubeki silwele abantu.

Yiyo ke le nto sithe umbutho wezopolitiko iLand Party ngumbutho osekezelwe ngabahlali, khange kuthwe uqulunqwe ngabantu abathile yaye usekwe ngabahlali abangengabo oosopolitiki, nto nje ngamatshantliziyo alwela iimfuno zabantu,” utshilo uLoyiso Nkohla.

Oku kulandela emva kokuba yena namanye amalungu aphuma kumanye amaqela ezopolitiko bezimanye nombutho iLand Party ngeCawa umhla wesithathu kule iphezulu.

La malungu ebebuthelene kwisikolo samabanga aphantsi iSophakama eDunoon.

UNkohla uthi iLand Party ithetha ncakasana ezi zinto baziphakamelayo bezilelwa.

Uthi uninzi lwabantu abantsundu eKapa bahleli ngokuxinana ematyotyombeni amdaka afinyeneyo, esitsho ukuba bayayazi isixeko saseKapa sinemihlaba emininzi esingafuni kuyikhupha.

UNkohla uthi isixeko sinemihlaba ebalelwa kumawaka angamashumi amane anesine. “Yiyo lo nto ke siye sathi noko siyazingca xa kunomntu omtsha ofana nathi osuka kwimeko yamatyotyombe osokolayo.

Umbutho wezopolitiko iLand Party awunathuba lide usekiwe, lo mbutho uphenjelelwe lifuthe labahlali eHarmanus abaphuma ngendlu kwema izinto ngxi ngethuba befuna ukunikwa ngetshova umhlaba wokuhlala.

Kungokunje lo mbutho sele unamalungu kumaphondo olithoba kweli loMzantsi Afrika.

“Ndiziva ndichulumancile xa amatshantliziyo afana nam ekwazile ukuzidina ukuba aze kusabela, bambi bathatha isigqibo sokuba bazimanye nalo mbutho wezopolitiko. Sithathe isigqibo sokuba sikhokele, sibone okuza kwenzeka siyeke ukusebenzela amanye amaqela ezopolitiko kuba ngoku sifuna izisombululo,” utshilo uGcobani Ndongane enye yeenkokheli zeLand Party.

Uthi beyiLand Party bajonge ukuqwalasela imeko yezoqoqosho kweli lizwe ngelithi kukho urhulumente ongenawo umgaqonkqubo wezoqoqosho. Esitsho ukuba bengulo mbutho bancwase ukusiphula neengcambu ulwamvila lwendlala.

Uthi banorhulumente ohexa amadolo ngelithi abantu beli abakhuselekanga, yaye eli lizwe lingohlulwa nayiEgypt, esitsho nkqu neZimbabwe ingalohlula eli lizwe.

Ukanti kulindeleke ukuba iLand Party yothule iManifesto yayo ngomhla weshumi elinesithandathu kweyoKwindla kulo nyaka kwibala lezemidlalo eHermanus.

isibhalo@inl.co.za