UNkosazana Dlamini-Zuma uzakuthatha umhlala phantsi

UGqr. Nkosazana Dlamini-Zuma kwinkomfa yeANC eNASREC, eGoli ngo2017. UMFANEKISO: Nhlanhla Phillips/ African News Agency/ ANA

UMphathiswa ojongene namanina, ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo kwi-ofisi kaMongameli, uGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma uxelele umbutho olawulayo iANC ukuba uthatha umhlala phantsi ePalamente ekupheleni kolawulo lwesithandathu.

Eli gqala legosa likarhulumente libhalele umbutho walo lisithi alizukubuyela ePalamente emva konyulo luka2024.

UDlamini-Zuma wonyulwa ukuba abe yinxalenye yoluhlu lukazwelonke lweANC kulo nyaka kodwa uxelele ikomiti yolonyulo yalo mbutho ukuba akazukuthatha nxaxheba kudliwano-ndlebe oluzayo.

Kwileta yakhe, uDlamini-Zuma uvakalise umbulelo wakhe kumbutho olawulayo.

“Ndibulela ngokungazenzisiyo kuzo zonke iinkokeli zeANC ukusukela kuzwelonke, kumaphondo, kwingingqi nakumasebe, ngokundinika ithuba nenkxaso yokusebenzela ilizwe kunye nabantu boMzantsi Afrika njengommeli woluntu nanjengelungu leKhabhinethi ukusukela ngo1994.

“Ndinombulelo ongazenzisiyo kuni ngokwenza ukuba ndikwazi ukusebenzela ilizwekazi njengowasetyhini wokuqala kulawulo lweKomishoni yeManyano yeAfrika kunye noSihlalo wokuqala wale komishini osuka eSADC,” ubhale watsho.

UDlamini-Zuma ushiya iPalamente esandula ukudala impikiswano ngokuvotela ngokuchaseneyo neANC izihlandlo ezibini.

Kunyaka ophelileyo wavotela ukwamkela isindululo sesigqeba seSection 89 sokuba ikomiti mayithathele ingqalelo inkqubo yokubekwa ityala kukaMongameli Cyril Ramaphosa ngomba kaPhala Phala.

Uphinde wachasa umbutho xa engazange alibeke epalamente ngethuba kuvotelwa ukuba asuswe esikhundleni owayesakuba nguMkhuseli woLuntu uBusisiwe Mkhwebane ngenyanga yoMsintsi kunyaka ophelileyo.