Unobuhle waseMonti ukhethe izinja

THINASINGALAKHA NOTA

UThinasingalakha Nota wakuGompo eMonti ongenele ukhuphiswano lukaMiss Eastern Cape Beauty with a Purpose 2018, uthi ukwenza into eyohlukileyo kwabanye kwenza nawe wohluke.

UNota, 24, uthi kumthabathe iveki ecinga ngokwenza uphando nganokuthi akwenze kumaphulo abathi bawanikwe ngokuthi benze utshintsho eluntwini kulowo uthe wangenela ukhuphiswano.

UNota uthi ubone ukuba wonke ubani utyelela izikolo kwakunye namakhaya abantu abadala kwakunye nagcina iintsana ezingenabazali, engatsho ukuba oko akulunganga koko ufune okohlukileyo.

Uthi izilwanyana ezifana nezinja kwakunye neekati azifane ziqatshelwe okanye zikhathaleleke xa benala maphulo.

Uthi uqale ngokwenza uphando kweli phulo nafumene ikliniki karhulumente yezilwanyana eseMdantsane kuphela apha eMonti.

Uthi kwimicelimngeni ayiqapheleyo ebangela ukuba uluntu lungazigonyisi izilwanyana kungenxa yokungabinazimoto zokuzisa eMdantsane, abanye ibikukungazi nokuba ikhona ikliniki emahala karhulumente.

Uthi naye ukwafunde nto kweli phulo lezilwanyana kuba izinja sesinye sesilwanyana esiphilisayo esikwaziyo nokoluleka lowo unesifo soxinizelelo xa ethe wahlalelana kwaye wavana nenja yakhe.

UNota sele ephumelele eWalter Sisulu University apho ebesenza khona izifundo zobunjineli.

Uthi ngoku iphupha lakhe kukuba axhobise amanye amakhosikazi asematsha ekubeni abenenjongo ngobomi.

Uthi uMiss EC BWP sele ewenzile umahluko kuye njengoko emkhulisile kwaye emvule nengqondo.

Eli gqiyazana sele linawo namanye amacebo eliza kuthi liwenze emva kweli phulo. Ukhuthaze abatsha ngelithi mabangoyiki ukuleqa amathuba aluncedo ebomini.

“Zama ucele uncedo konolwazi kuba xa ungazami uphela unomsindo okanye umona.”

Injongo kaMiss EC BWP kukukhulisa kwanokuxhobisa amagqiyazana asematsha ngeenzame zokuqaqambisa ikamva lawo. Ngoku sele kushiyeke amagqiyazana alishumi elinesibini kwiidolophu ezohlukeneyo zephondo.

Lo msitho uza kuqhuba ngomhla wesithoba eThe Venue eHemingways ngokuhlwa.

UNota uthi ubonile ukuba baninzi abantu abanomdla abatsha kodwa bengawazi umnyango amabaqale kuwo, ngoku uza kuba ngumnyango wabo.

“Abaninzi bacinga ukuze ungenele kufuneka ubenesiqu esincinci kwaye uthi ncothu. Kanti ubuhle bungaphakathi, engqondweni nasentliziyweni.”

UNota ukwabulele umama wakhe kwakunye nosapho lwakhe abamxhase de kwazokuba leli tyeli.