Unogada waseNMU uthweswe isidanga sesibini

UNtombovuyo Happy Ntshangase (38) ngosuku lwakhe lothwesozidanga. UMFANEKISO: NMU

Imincili njengonogada obhinqileyo weYunivesithi yaseNelson Mandela (NMU) uthweswe isidanga seAdvanced Diploma kuLawulo lwezaBasebenzi (HR).

UNtombovuyo Happy Ntshangase, 38, nosebenza iiyure ezilishumi elinesibini ngosuku eNMU, sele ethweswe isidanga seHR kwaye kungoku nje ubhalisele isiqinisekiso sakhe sesithathu, iPostgraduate Diploma kuCwangciso lwezeMali (Financial Planning) kwakweli ziko linye.

Ngenxa yokuba wafunda ngelixa esebenza, uNtshangase akazange akwazi ukufumana umyinge wama-60% kuphela kwiAdvanced Diploma yakhe, kodwa wayenamanqaku aneleyo ukuze afanelekele ukufunda ipostgraduate diploma.

UNtshangase, uthe kwiminyaka engamashumi amathathu anesibhozo (38) waba ngumntu wokuqala ekhayeni lakhe ukugqiba iziqinisekiso ezimbini ngethuba esebenza.

“Kwiminyaka emihlanu, ndizibona ndenze isidanga se-master’s kucwangciso lwezemali,” utshilo.

NgeyeThupa ka2022, uNtshangase ufumene ithuba lokusebenza njengomqeqeshwa weHR esenza ulawulo lweHR kwiProtection Services eNMU.

“Umsebenzi endiwunqwenelayo kukwisebe leHR elijongene nemivuzo, izibonelelo zabasebenzi neengcebiso kubasebenzi ngeemali zomhlalaphantsi.

“Nangona kunjalo, ndizimisele ukusebenza kulo naliphi na icandelo eliya kuthi lisebenzise ulwazi lwam njengamaziko emali abucala okanye karhulumente. Kwaye ukuba ndifumana ithuba lokusebenza njengomcwangcisi wezezimali kungekudala, emva kweminyaka emibini ndizokwazi ukubhala iimviwo zebhodi ukuze ndibe ngumcwangcisi oqinisekisiweyo wezezimali,” wongeze watsho.