Unogada wesikolo iLinge ufuna ukuqhubeka ahlale esikolweni

UNceba kunye nenkosikazi yakhe uZandile bathi bafuna ukuyekwa baqhubeke bahlale ngaphakathi esikolweni

Ukhalazela indlela akhutshwa ngayo yinqununu yesikolo samabanga aphantsi iLinge unogada wesi sikolo esiseNyanga eKapa.

UNceba Nkolonzi noneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ubudala, uxelele I’solezwe ukuba ingaphezulu kwesihlanu iminyaka ehlala kwesi sikolo.

“Ndiqale ukuhlala apha kusekhona inqununu endala kodwa kuthe kwakufika le ikhoyo kwiminyaka emithathu egqithileyo, zatshintsha izinto,” utsho uNkolonzi.

Uqhube wathi isigqibo sokuba ahlale ngaphakathi esikolweni sasithathwe sisigqeba sesikolo esasikhona ngelo xesha, kodwa ngenxa yotshintsho, inqununu entsha ifike yanesayo isigqeba.

“Andiyazi kutheni besenza olu hlobo emva kokusebenza iminyaka emininzi kangaka kwesa sikolo, kodwa ke oko yathi yafika inqununu zange ibekhona intsebenziswano,” utshilo uNkolonzi.

Sele ekhala nje lo kaNkolonzi kulandela ukukhutshwa kwakhe nenkosikazi yakhe ngamapolisa emva kokuba inqununu imxelele ukuba makaphume aphele kumasango esikolo eze kuphela xa ezokusebenza.

“Baqale ngokufaka izinto kule ndlu inamagumbi amane endihlala kuyo, ndithe ndisamangaliswe yileyo bandixelela ukuba zange ndibaxelele ukuba ndihlala nenkosikazi yam, ngakho mayiphume indishiye, ze nam ndiqinisekise ukuba ndifuna indawo yokuhlala.”

Ngethuba I’solezwe lisenza udliwanondlebe noNkolonzi kugaleleke ootitshala abacele ukuba amagama abo angachazwa, nabathe bayavelana noNkolonzi kuba oko wayehlala esikolweni kwaye ukumkhupha luchuku nje ebantwini.

“Babini bathathu abantu abonwabileyo esikolweni, ukuba bekuya ngokwabanye abantu ngeba siyagxothwa noNkolonzi lo kuba kudala wasebenza esikolweni kwaye ungumfana olungileyo,” batshilo ootitshala.

Enye yezinto ezithe zamphatha kakubi uNkolonzi kukuxelelwa ukuba akazuhlala nenkazana esikolweni.

“Ngumfazi wam lo bambiza inkazana, kwaye bathi mandimsephi kuba kaloku ngumfazi wam, kudlalwa nje ngam apha okanye kukhona umntu ongomnye abafuna ukumfaka, inye nje into endiyicelayo mabandiyeke ndiqhubeke ndihlale esikolweni.”

UZandile Yali oneminyaka engamashumi amathathu anesithandathu nongumfazi kaNceba, uthe ubhalele kwiSebe leMfundo ekhalazela impathombi abathe bayifumana.

“Yandivisa kabuhlungu into yokude sibizelwe amapolisa ngokungathi singoonqevu, kodwa ke sisalindele ukuva impendulo,” utsho uYali.

Uqhube wathi into engasokuze yenzeke kukuba bahlale kwindawo ezahlukeneyo nomyeni wakhe.

“Bona bakhe bayibonaphi le nto bafuna siyenze okanye kudlalwa nje ngathi,” utshilo.

Isithethi seSebe lezeMfundo eNtshona Koloni uBronagh Hammond, uthe ngokomthetho oonogada abahlali kumasango esikolo, kodwa kule meko kaNceba ngamalungu esigqeba sesikolo abonayo ukuba makahlale ukuqinisekisa ukhuseleko lwesikolo.

“Unogada wayevunyelwe ukuba ahlale kuba wayesaziwa ehlala yedwa,” utsho uBronagh.

Uqhube wathi unogada zange awaxelele amalungu esigqeba ukuba utshatile, kwaye akukho mntu obesazi into yomfazi, yilo nto beye bathi wophule isivumelwano phakathi kwabo namalungu lawo esigqeba.