UNolubabalo Mcinga uqala ubomi obutsha ePalamente, eKapa!

UNksz. Nolubabalo Mcinga lilungu elimele iEconomic Freedom Fighters kwiNdlu yoWisomthetho.

Emva kolonyulo obe lubanjwe ngomhla wamashumi amabini anethoba kuCanzibe, amaqela akwazileyo ukufumana amanani aphezulu weevoti abuyele kwiNdlu yoWisomthetho abanye abathi yiPalamente. Phakathi kwabantu abaqalayo ukusebenza ePalamente kulo nyaka kukho uNolubabalo Mcinga – olelinye lamalungu angamashumi amathathu anethoba wombutho ophikisayo, iEconomic Freedom Fighters (EFF).

UMcinga, owaziwayo kwezoshishino, ebeyinxalenye yamalungu we-EFF ebehamba egaya ivoti ekhokelwa nguFloyd Shivambu kwiphondo leMpuma Koloni.

Ethetha neli phephandaba emva kokufungiswa kwakhe njengelungu elipheleleyo leNdlu yoWisomthetho ngentsasa yangoLwesihlanu weveki ephelileyo, uMcinga uvakalise uchulumanco olukhulu. “Ndiziva ndiwongekile futhi ndikhuthazekile njengokuba ndiqala ukuba lilungu lePalamente,” utshilo uMcinga.

“Lo msebenzi mkhulu kakhulu – kodwa ndikulungele ukuwenza ngokukhulu ukuzimisela nokunyaniseka. Okubalulekile kum kukukhanyisela abantu ngamalungelo wabo nendlela abanozibandakanya ngayo kwezopolitiko,” utshilo uMcinga ekuphela kwakhe omele iEFF ophuma eMpuma Koloni.

Nangona iEFF ilahlekelwe zizihlalo ezibalekayo ePalamente emva kolonyulo – kodwa iqhube kakuhle kakhulu eMpuma Koloni. “Ndifuna ukuthi yiEFF kuphela emele futhi elwela iimfuno zabantu icangcatha kumqulu wayo wezithembiso.

“Asisoze sijike kumzabalazo wethu wokukhulula abantu abamnyama ngokwezoqoqosho,” utshilo uMcinga onoxanduva olukhulu lokuqinisekisa ukuba ulwela bonke abavotele umbutho wakhe kwelona phondo elihamba nzima kwezoqoqosho kwilizwe lonke. Phakathi kwezinto eziziingxaki eMpuma Koloni yindlala nokunqaba kwemisebenzi.

“Phakathi kwezinto eziphambili kum njengokuba ndimele iMpuma Koloni luphuhliso lolutsha, ukuphuculwa kwenkonzo yezempilo, uhlumo loqoqosho, ukusiwa kweenkonzo ebantwini nobulungisa entlalweni yoluntu. Ndizimisele ukuphakamisa imigaqonkqubo ekhuthaza ukulingana kwabantu nobulungisa.

“Ilizwi labantu baseMpuma Koloni libalulekile kum ngoba ndifuna kubekho inkqubela kwindawo yabo nakwilizwe ngokubanzi,” utshilo uMcinga olelinye lamasoja we-EFF ekulindeleke ukuba athawuzise amaqela oRhulumente wobumbano aquka iAfrican National Congress (ANC), Inkatha Freedom Party (IFP) neDemocratic Allience (DA).