UNonala Tose ufundisa amabanjwa ukusasaza

nonala tose

UNonala Tose ongumsasazi nomdidiyeli weenkqubo zikanomathotholo uthathele kuye idabi lokuxhobisa ngolwazi lwezosasazo kumabanjwa ezintolongweni kweli.

Uthi wenza oku ngeenjongo zokulungisa iingqondo zala maxhoba olwaphulo-mthetho ukuba aphume enolwazi oluthile. “Sibafundisa usasazo lukanomathotholo nomabonakude kwanokunxibelelana ngezi ndlela zale mihla, injongo ephambili kukuvula indlela yabo xa bebuyela ekuhlaleni kwakho,” ucacise watsho uTose. UNonala ungumnikazi wenkampani iNonala Tose Productions eyenza lo msebenzi wokukhuthaza ulutsha olusezintolongweni ukuba luxhobe ngolwazi phambi kokuba baphume. “Uninzi lwabo sibaxhobisayo ngaba basebancinci ngengqondo abasenokufundiseka ukuze bangashiyeki ngemva kwizinto ezintsha eziqhubeka entlalweni, sifuna ukuba balunge iingqondo ukuze bamkeleke ekuhlaleni,” uthethe watsho uTose. Amabanjwa entolongo yaseGeorge neyaseLeewkop eRawutini ayinxalenye yenkqubo yokuxhotyiswa kwamabanjwa efundiswa ukusasaza ngonomathotholo nomabonakude. “Kulo nyaka uzayo siza kumisela inkqubo epheleleyo yolu qeqesho ukuze sinikise ngolu lwazi ngokukodwa kwezi ntolongo zimbini iLeewkop nale yaseGeorge,” utsho uTose. Uthi ingxaki yokungamkelwa kwamabanjwa xa ephuma ezintolongweni iwabuyisela emva kwinkqubo yokutshintsha.

UNonala Tose ngumdidiyeli weenkqubo zikanomathotholo kwijelo losasazo i-5FM emva kokuba esebenze njengomsasazi wenkqubo yasemin’ emaqanda uSijikilanga kuMhlobo Wenene. Kutshanje ebeyinxalenye yenkqubo yokuxhotyiswa koosomashishini abasaqalayo kwiholo yedolophu eKomani. “Ndididiyela iinkqubo zikanomathotholo e-5FM ngenxa yokuba ndikuthanda kakhulu ukusasaza, kodwa ke ndinezam iinkqubo endiziqhubela emacaleni ingakumbi kushishino,” uthethe watsho uTose. Lo kaTose ukwayinxalenye yeKomani Development Foundation ekhokele uphuhliso lwemfundo, ushishino nophuhliso lwezimali eKomani.

Ekunye noosomashishini abaziwayo abafana noLuvuyo Rani, Inga Vangqa nabanye bakhokele inkqubo yokuvuselela uphuhliso ngoshishino eKomani. “Okona kuphambili kukwenza umahluko ngokusebenzisa ifuthe onalo njengenkokeli kwabo ubakhokeleyo,” ucacise watsho uTose.

Uthi akanalo ixesha lokuphumla nanjengoko esebenzisa ixesha lakhe exhobisa amabanjwa, ulutsha olungamanina nabantu abadala kwiindawo ezahlukeneyo. “Sikwahambela abantu abadala sincokola sibaxhobisa ngezakhono neendlela zokumelana nemiceli-mngeni yale mihla, injongo kukuba bazi kabanzi ngezinto abanokuzenza xa befikelwa ziingxaki ezifana nokuxhatshazwa ekuhlaleni,” kutsho uNonala.Uthi bakwamkela loo mabanjwa aphuma entolongweni beqinisekisa ukuba ayamkelwa ekuhlaleni ngaphandle kwengxaki.