UNondumiso uzidumise ngemisebenzi yakhe

UNondumiso Mpitimpiti ufumene iwonga le-Ultimate Cleanliness and Hygiene yeClover Mama Afrika eKapa

“Impumelelo yewonga lam ayikokuthanda kwam okanye ukwenzelelelwa, koko kukuzinikela kwanokuzimisela kwam kumsebenzi endiwenzayo.”

Lawo ngamazwi wenye yamakhosikazi axhaswa yiClover Mama Afrika uNondumiso Mpitimpiti wase-Amalinda Forest eMonti, noye waziqaqambisa waphumelela iwonga leUltimate Cleanliness and Hygiene kumawonga ebebanjelwe eStrand eKapa. La mawonga abizwa ngokuba yiSmarties Week, abanjwa rhoqo ngeli xesha enyakeni yiClover Mama Afrika.

UMpitimpiti, ayilo thuba lide ephantsi kweClover Mama Afrika. Uqale kwekaCanzibe kunyaka ophelileyo kodwa sele ezibonakalisile ngomsebenzi wakhe. Kwibakala lakhe lale mbasa ayiphumeleleyo, bebengamashumi amabini anesihlanu, bengazani ngokwemisebenzi abayenzayo, kodwa uye wabuya nayo eqala enjalo ukungenela.

UMpitimpiti ujongene nabantwana abalikhulu elinesine (104) kwisikolo esigcina oonomngqushwana iStep Ahead Early Childhood Development Centre kwanekhaya elihle eligcina abantwana abangenabazali, nabangakhathalelekanga kumakhaya abo. Ikwakhona nendawo yokubhaka, ndawo leyo ithe yadala amathuba engqesho kuluntu lwala mmandla.

Uthi imothusile impumelelo yakhe kwiClover Mama Afrika.

“Sele ndikhe ndawaphumelela amawonga ngaphambili kodwa hayi kuClover Mama Afrika. Kokokuqala ndiphumelela kunjalo nje oku kuyandivuyisa kwaye kusandothusile nam kuba ndisemtsha kwaClover Mama Afrika khange ndikulindele oku.

“Impumelelo yam iyandixelela ukuba into endiyenzayo mandiyazi ukuba ijongiwe ngabanye abantu. Oku kundenza ukuba ndiqhubeke ndibheke phambili. Ndibulela kumsunguli weClover Mama Afrika uElain Vlok,” utshilo uMpitimpiti.

Uthi okubalulekileyo xa ungumntu osebenza ngabantu naxa ukwezoshishino kukuba uqale ulungise apho kumoshakele khona, phambi kokuba ufake kuwe empokothweni uzokwazi ukubukeka umsebenzi wakho.

Sithetha nje kusaqhutyekekwa kusongezwa amagumbi kweli khaya.

Ukanti umama ukwanguye nomongameli kumbutho ongenanto yakwenza norhulumente ebizwa ukuba “Sidibene ngomntwana” eseMdantsane, Amalinda kwakunye naseScenery Park.

Uvale ngelithi eyona ntsusa yamenza avule ikhaya eli kukuba wakhulela eZiphunzana, nto leyo ithetha ukuba uyayazi intlupheko kwaye uyazi nokuba xa umntwana engenabani kwenzeka ntoni kwimpilo yakhe.