UNoposi uthe gabhu kwiingxaki zezimali

Ingqonyela kaNoposi eMzantsi Afrika (South African Post Office [SAPO]) uMark Barnes udize ukuba iiposi zeli loMzantsi Afrika, ezibonakala zintyumpantyumpeka kwiingxaki zolawulo lwezimali, zingayifumana inzuzo kwiminyaka emibini ezayo.

UBarnes ukuthethe kumalungu epalamente kutshanje. Ebexelela ikomiti epalamente malunga neengxaki kwanezicwangciso zeeposi zeli.

“Sijonge ukuba sincedakale phakathi kwiminyaka emibini, lo nto ithetha ukuba sakuxhamla inzuzo ngo2018,” utshilo uBarnes.

USAPO unqwenela ukufumana imali engange R3.5 yeebhiliyoni zeerandi ezakuthi incede iiposi zeli ezisezingxakini zezimali.

Ukanti imali engangebhiliyoni (R1 billion) enye izakufuneka ekubeni incede iimali kwakunye namatyala, ukanti nabo bangakhange babhataleke into engangonyaka.

Uthi kunganzima ukuba bangangayifumani le mali noba sele kukulo minyaka mibini izayo, kodwa uthe bazakulwa ngako konke de babe bayayifumana. Oko ukudize xa ebebuzwa ngamalungu epalamente ukuba xa benokungayifumani kuza- kwenzeka ntoni?

Kuqhubeke uqhankqalazo kwiiposi ezininzi zeli loMzantsi Afrika nto leyo ethe yachaphazela amashishini amaninzi aquka iYunivesithi yoMzantsi Afrika (Unisa) esebenzisa amaxesha amaninzi iposi ukunxulumana nabafundi bayo.

Zingamashumi amabini anesihlanu (25) iiposi kwilizwe jikelele ezithe zavala ngenxa yokuba akakwazi kubhatala imali yokugxamesa uNoposi. EMpuma Koloni abahlali baseXhorha bebekhalaza nyakenye besithi iposi yendawo yabo ayinamvulophu. Kwakhona, iposi yaseVincent eMonti yavala ngenxa yokunqongophala kwemali.

UBarnes uxelele la malungu epalamente ukuba bebesebenzisana nabaqeshwa bakhe nababesebenzisana nemibutho yabasebenzi ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bayabhataleka, kwaye akukho basebenzi badendiweyo.

UBarnes uthi, igama leposi lona elithe lalibi kule minyaka mibini, kodwa lisazakubalulutho.

“Iposi yayiqhele ukuba lishishini elithembekileyo eluntwini najikelele kweli. Iqhele ukuba sisixhobo esinamandla eluntwini.

Kodwa ngoku kusischasaniso. Ngoku sikwancwase nokutshintsha nophawu lweshishini lethu ukuba kuyenzeka, kwaye sizakufumana noncedo “ woleke ngelo uBarnes.