UNoposi utsalisa nzima iinkondekazi ngendodla ezilalini

Iinkonde kwakunye neenkondekazi eziphuma kwiilali ezahlukeneyo zakuGatyana zibongoza urhulumente ukuba abuyele kundalashe ngohlobo ababe kade berhola ngalo iimali zabo zendodla kuba besithi bayabethakala lutshintsho olukhoyo.

Oku kuza emva kokuba bethe badela ezo zantyalantyala zemvula ngoLwesihlanu besiya kumaziko abarholela kuwo nalapho bafike zingekho iiveni ezithwala imali yabo zasePosini zisithi azizukungena ilali nelali, mabarholele ndawoni inye abaxhamli bendodla.

Uninzi lungene emakhaya lusonge izandla lungafumenanga mali emva kokuchitha imini kuloo mvula lulindile.

Ixhoba elithethe nephephandaba I’solezwe lithi imbi into abayenziwa ngurhulumente.

Eli xhegwazana lithi ngethuba baberholiswa yiCPS (Cash Paymaster Service) baberholela kwiilali zabo kufutshane namakhaya kwaye bekhuselekile kuba uCPS ebengena ilali nelali. Kodwa ngoku bathi bafumana ubunzima kusukela oko kwatshintshwa barholiswa ziiPosi.

Ingxelo ithi abantu abarholisa ngeePosi beze notshintsho olungabonelisiyo elokuba alizukwazi ukungena ilali nalali kuqokelelwane kurholwe kwindawo enye, nto leyo abahlali bathi iyababetha kuba kukude kwaye ngamahlathi abazukukhuseleka.

Ongumqhubi weebhaki zakwaSassa nongomnye wabanoxanduva lokuthwala aba bantu badala uthi noko lusizi olu, urhulumente makakhawuleze ayiqwalasele imeko yaba bantu. Uthi kungenjalo kubuyiswe iibhasi ezi babekade bethuthwa zizo.

“Singabantu nathi siyayiqonda ukuba akumelanga aba bantu sibalayisha ngokwethu kwezi moto zakwaSassa kodwa ngenxa yenimba yokubona umntu omdala okanye okhubazekileyo ezihambela ukuya kwenye ilali eyokurhola imali yakhe akukho mnandi. Aba bantu bakhwela ngasemva kwiveni ekungekho nomatrasi kwaye indlela imbi iyabaxhikiza.”

Uceba kaWadi 21 eMbhashe, uSiviwe Mrobo, ongomnye wabathe baphakama bakubona usizi lwabantu abadala benethwa yimvula ngoLwesihlanu belinde iimoto zemali.

UMrobo uthi anokwenza urhulumente kukuba abuyele kwakhona kundalashe arholise abantu ezitishini zabo kupheliswe le nto yokuthuthwa bethuthelwa kwenye ilali.

Uthi banyamezele ukuqala kwayo le nto bacinga ukuba iza kusombululeka kungekudala kodwa de babe abantu abadala banethwa ngolu suku kwaye abarhola.

“Akukho mnandi ukubukela abantu abadala betshonisa ilanga ezitishini belindele iimoto kunetha kubanda,” utshilo uMrobo. Iilali ezichaphazekileyo yiMendu, Mendwana, Lurhwayizo, Ntlangano kwakunye neNgoma.

Isithethi sesebe lakwaSassa ephondweni, uLuzuko Qina, uthe usasebenza ngaphandle eofisini okwangoku uza kubuyela kwi-I’solezwe malunga neenkcukacha ezipheleleyo malunga nesisombululo sale nyewe xa engaphakathi.