Unoteksi wenza ishishini leentente ngokohlukileyo

Isaac Mbatha

Kwabaninzi ishishini leentente lithetha ukubolekisa ngazo kwimisitho, kodwa kuIsaac Mbatha akunjalo.

UMbatha, owaqala njengokuba ngumqhubi weteksi uthi wayengayazi ukuba namhlanje angaze abenelakhe ishishini kwaye elihamba phambili kweli loMzantsi Afrika.

I-Sky Tents, yenza iintente nezindlu zangasese, ze emva koko izithengise.

UMbatha uthi waqala ngokuqhubela umntu iiteksi iminyaka emva koko wakhula wazithengela eyakhe iSky Tents, nalapho waqalisa ishishini leSky Tents waphela sele eneeteksi ezintlanu.

Ishishini likaMbatha lokwenza ngokwakhe iintente kwakunye nezindlu zangasese akugqiba azithengise, uthi uliqale ngo2015 bebathathu kuphela.

UMbatha uthi ungumntu wokuqala omnyama ukuba neshishini lolu hlobo. Abaqashisi ngezixhobo zabo baziqala phantsi ukuzenza bakugqiba bazithengise.

Uthi uye wathengisa ezintathu iiteksi kwezo zintlanu xa wayeqalisa ishishini lakhe kuba efumana ubunzima, kwaye elungiselela ukuthenga iimatshini zokwenza ezi ntente.

Uthi isizathu sokuba aqalise eli shishini leentente wabona ukuba abantu bayazisebenzisa kakhulu iintente kumatheko, kwimitshato, kwanezingcwabo apho wakhulela khona kwaMashu KwaZulu Natal.

Uthi njengokuba baqala bebathathu kweli shishini kodwa sele bengamashumi amane anesine (44).

Ishishini lakhe sele lithe saa ngokuba liyafumaneka nakumanye amaphondo.

Ngoku umnqweno wakhe kukuvula isebe eMonti naseMthatha. Ukhuthaze abo sele bekumashishini esithi, mabangalahli themba babeke imali kuba imali ayidliwa, umntu alithande ishishini lakhe kwaye akhuthazeke.