Unqunyanyisiwe liSebe wavela nasenkundleni utitshala odlwengule umfundi wakhe!

Uvelile ngoMvulo kule veki kwiNkundla yamaTyala eMatatiele utitshala (34) emva kokuba ethe wajongana nesityholo sokudlwengula umfundi oyintombazana kaGrade 12 eLudidi S.S.S phantsi kwesithili saseAfred Nzo West.

ISebe lezeMfundo eMpuma Koloni nalo sele limnqumamisile lo titshala kwesi sikolo iLudidi.

Ingxelo ithi, lo titshala ufumene ithuba lokwenza elinyala ngexesha ebona ixhoba lakhe likhaphe ugxa walo besiya ekliniki ngexesha lesikolo, nowaye utitshala wabakhwelisa ezama ukubanceda.

Ingxelo ithi, ngethuba umfundi ogulayo esahoywa ngaphakathi ekliniki ngamanesi, utitshala waye wacela umfundi okhaphileyo ekubeni babaleke baye kwakhe babe bekhawulezisa besothula izinto ezazingasemva kwimoto katitshala.

Le ngxelo iqhube yathi, babaleka ngenene uyokothula izinto ngethuba esahoywa ngaphakathi ugxa wakhe nekulapho kuthiwa udulubhentsu waqala khona utitshala ezama ukukhulula iimpahla zomfundi ukufika kwabo kwatitshala. Ekugqibeleni waye wamongamela umfundi, wabe uyazenzela ngokumdlwengula.

ISebe lezeMfundo sele lithumele abathuthuzeli, oonontlalontle bayokoluleka ixhoba kwaye nophando lwangaphakathi luyaqhuba.

Kukwadizwa ukuba isithili saseAlfred Nzo sikumaphethelo okubeka utitshala ozakathi athathe apho bekuyeke khona lo ujongene netyala lokudlwengula.

UMphathiswa uFundile Gade usikhalimele esi senzo.

Lo titshala ebevelile kwiveki ephelileyo umhla wesine (4), neliye lamiselwa umhla weshumi (10) apho ebefaka isicelo sebheyile.