Unqunyulwe intloko yahlinzwa eSiphaqeni

Ukunqunyulwa kwentloko kamama uSibi Sibhangalala (87), nokugetyengwa kwentombi yakhe uNomangesi Sibhangalala (43) eQhasa eSiphaqeni, kunyanzele umkomishinala wamapolisa kweli phondo uLiziwe Ntshinga ukuba amisele igqiza labecuphi ukukhangela ababulali besi sibini. Ingxelo yamapolisa aseSiphaqeni ithi le ntlekele ibhaqwe ngabantwana besikolo ngethuba besendleleni esinge esikolweni.

Othethe egameni lamapolisa kula ngqingqi uKapteni Nozuko Handile, uthi aba bantwana babone amasikizi.

“Abantwana babone intloko yomntu irhuqwa zizinja, baxelela abantu abadala, sabizwa, safumanisa ukuba intloko le ihlinzwe ufele lwentloko, sifike umzimba usecaleni kwendlu, owentombi yakhe ungaphakathi endlwini uxatyelwe apha entloko,” ucacise watsho uHandile.

Le ngxelo ithi le ngwevukazi ibikwaqhawulwe iminwe emithathu kwisandla sasekunxele ngababulali bayo.

“Zona aziqhelekanga iziganeko ezilolu hlobo kule ngingqi yaseSiphaqeni, ndingatsho ndithi esi sesokuqala esinje, kwaye sonke sisamatshekile ukuba yinto evelaphi le,” ucacise watsho uHandile.

Uthi ukungenelela kweli gqiza lisekwe ngumkomishinala wamapolisa eMpuma Koloni, kuza kubanceda kumsebenzi wokubamba ababulali bale nkosikazi nentombi yayo.

“Okwangoku akukho mntu sele ebanjiwe, uphando ke luzakuqhutywa leli gqiza lisekwe ngumkomishinala wamapolisa ephondweni, intsebenziswano esiyifumene kuceba kunye nabahlali kula ndawo isancomeka okwangoku,” utshilo uHandile.

Uthi esi sihelegu sehla besandula kufumana isimanga samadoda amabini atshiselwe etekisini eSajonisi. “Besisamatsheke sesi siganeko sokutshiswa kwamadoda amabini kwiteksi ebehamba ngayo kuhola wendlela uR61.” Ukuthathwa kwamalungu abantu yingxaki exhaphakileyo kumaphondo athile kweli loMzantsi Afrika, iMpuma Koloni lelinye lawo. Kwinyanga ephelileyo umbutho wamagqirha eMzantsi Afrika, National Unitary Professional Practitioners Association, ugxeke kabukhali iziganeko zokubulawa kwabantu bathathelwe amalungu omzimba.

“Bayizamile intombi yalo mama ukuyihlinza intloko yayo, kodwa abalithatha ufele lwentloko njengokuba benzile kumama.”