Untingela phezulu usomashishini waseMpuma Koloni

Sicelo Mntonga

Untingela emajukujukwini usomashishini waseMpuma Koloni uSicelo Mntonga nosele eneevenkile ezithengisa ukutya ezilishumi elinanye kwidolophu ezine zeMpuma Koloni. 

Kutshanje lo somashishini uvule ivenkile eyoja izonka iDebonairs Pizza kudederhu lweevenkile zaseDutywa.

Emva kokufumana isixamali sezigidi ezibini zeerandi kwiEastern Cape Development Corporation ngo2016, waqesha abantu abangamashumi amabini ananye. 

“Ngenxa yokukhula kweshishini sinabasebenzi abangamakhulu amathathu anamashumi amahlanu kuzo zonke ezi venkile,” uthethe watsho uMntonga. Uthi uncedo lakwa ECDC lulo olwenze ukuba akwazi ukuzalisekisa iphupha lakhe lokuba ngomnye woosomashishini abaziwayo. 

“Ukuqala kwam ndandinombono kuphela, ndingenayo indlela nemali yokusebenza, kodwa iECDC yenza ukuba ndikwazi ukuzalisekisa iphupha lam,” utshilo uMntonga. Iivenkile zikaMntonga ziseMthatha, Dutywa, Gcuwa naseKokstad.

“EMthatha ndineevenkile ezintathu zakwaWimpy, uMagg and Bean, nevenkile enye yakwaSteers eGcuwa – zonke ziyakhula, yonke imihla ngenxa yenkxaso evela eluntwini,” utshilo uMntonga.

Ojongene nophuhliso lwezimali kwiECDC uTandeka Rozani, uthi benza oku kuba beneenjongo zokwandisa umsebenzi weECDC logama bekwakhulisa uluntu. 

”Siyavuya kakhulu ngumsebenzi esiwenzileyo ukuxhasa uMntonga ukuba abekule ndawo akuyo ngoku kwezoshishino, ubonakalise ukuzinikezela nokuzithemba okumandla kumsebenzi wakhe wemihla ngemihla,” utshilo uRozani. Lo kaRozani ngomnye kwabo bafumene inkxaso eyenze ukuba bakwazi ukudala amathuba emisebenzi ukuze kuqashwe abanye abantu beMpuma Koloni.

“Ndixhase oosomashishini abaninzi abasaqalayo ukuba bakwazi ukuqala ushishino nabo, ndikwenza oko ngenxa yokuba ndithanda ukusebenza noluntu ngokubanzi ingakumbi kushishino, amagama andinakuwachaza,” utshilo uMntonga.