Unxunguphalo kubhubha uOntlametse Phalatse

U-Ontlametse Phalatse ekunye nomongameli woMzantsi Afrika uJacob Zuma UMFANEKISO: GCIS

Iqhawekazi liwile, siyazingca ngaye!

La ngamazwi kaMongameli Jacob Zuma emva kweendaba zokubhubha kukaOntlametse Phalatse kwisibhedlele iDr George Mukhari Academic ePitoli ngokuhlwa kwangoLwesibini. UPhalatse, enye yamantombi amabini kweli lizwe ebiphila neProgeria – imeko ebangela ubani ukuba abeneempawu zomntu omdala logama emncinane ngokweminyaka – waxelelwa ngoogqirha ukuba uzakubhubha xa ekwiminyaka elishumi elinesine.

Ngenxa yeemfefe zoPhezulu, uPhalatse uphile de waneminyaka elishumi elinesibhozo.

Le meko yakhe ibangela ubani abeneempawu zexhegwazana xa eyintombi logama oyinkwenkwe ebaneempawu zexhego.

UPhalatse wabanenyhweba yokubhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa ngomhla wamashumi amabini anesithathu kwinyanga ephelileyo kwi-ofisi kaZuma. Ngethuba edibene noZuma wayengawuvali umlomo. “Ndiyavuya kakhulu ukuba kule ndawo, ndisikelelekile.”

Emva kokuva iindaba zokubhubha kwale ntwazana, uZuma udlulise amazwi ovelwano esithi ukhathazeke kakhulu, kuba ebesithi uzakubhiyozela umhla wakhe wokuzalwa wamashumi asixhenxe anesihlanu ngoLwesithathu ekunye noPhalatse.

“Ubomi bethu buchukunyisiwe nguPhalatse. Andiwuvali umlomo bubukrelekrele bakhe, ulwamkelo olushushu, iingcinga eziphangaleleyo kwanendlela ebezimisele ngayo ukusebenzisa imeko yakhe ukutshintsha iimpilo zabanye abantu,” utshilo uZuma kwimbalelwano.

“Inga umphefumlo wakhe ungaphumla ngonaphakade,” utshilo uZuma.

UZuma uthi uzakuwuzalisekisa umqweno kaPhalatse, wokuba usapho lwakhe lakhelwe indlu.