Unyak’ uphelile

Kufik’eloxesha kwakho, Ixesha elimaxhaphetshu nelixakekileyo, Ixesha lokudibana kwabahlobo nezihlobo, Kuza kuba nobudlividlivi nobudlivilili, Kuza kudewuzwa kutyiwe ooni-noni, Izibiliboco namahinya-hinya, Ixesha lezibiliboco nolonwabo, Ifike eyoMqungu sibambelele esidleleni.

Amaxesha ngamanye mawethu, Ixesha lokudliviza laphela, Elikhoyo lelokuty’ ubeka, Siphila kwixesha elinzima, Ixesha lemali engenaxabiso, Siphila kwixesha elifuna izilumko, Ixesha elifuna iimbovane neenkonjane, Kungenjalo sawufa sikhalaza.

Asilindelanga zigigaba naziganeko, Lo nyaka ubumbi kwabanye, ubumhle kwabanye, Asifuni mpalalogazi nanyembezi, Kubaqhubi nakubahambi ngeenyawo, Makungabikho mntu uza kunxilela endleleni, Sihloniphe imithetho yendlela, Nezithuthi zethu zilungele indlela, Ngokubambisana neengozi zendlela zingancipha, Sonke sinoxanduva endleleni.

Lusizi kumakhaya aseng’ikati nakwiinkedama, Iintliziyo zabo xa kuqala iholide zehlobo zintyumpantyumpeka egazini, Kuba ubuntu baphelela kookhokho, Kwaphela ixesha apho umntwana wayekhuliswa yilali, Akukho zipho bazilindeleyo, Koko iinyembezi zabo ziza kunqamleza umbombo, Unyak’uphelile masijwile nakwaba bantwana baziintloko zamakhaya, Nakulo makhaya ahlelelekileyo siphose, Ukupha umntu ayilotyala.