Unyana uzibulele emva kokubulala indoda ethenge umhlaba wakowabo!

Ingxwabangxwaba ethe yaphakathi komama, unyana kwakunye nendoda ethe yathenga isiza kumama ngaphandle kwemvume yonyana ikhokelele kwizidummbu ezibini.

Ngokwengxelo ephuma emaPoliseni aseMpuma Koloni ithi, umama uthengiselele indoda (41), isiza somhlaba ngaphandle kwemvume yonyana wakhe onama38 eminyaka ubudala.

Ingxelo ephuma kuCaptain Welile Matyolo ithi, unyana ungqale ngqo kule ndoda ithengiselwe inxiwa/siza ngumama wayo wafika kanye ekwesi siza, nalapho afike wadubula ixhoba nelithe labhubha kwangoko kwindawo leyo yexhwayelo.

Oku kwenzeke kwilali yaseCorana, eMthatha, ngoLwesine weveki ephelileyo emini.

UCaptain Matyolo uthi, unyana ugqiba kwakhe ukwenza esi sehlo esenomsindo enjalo ugodukile wafika kowabo wazidubula naye wabhubha.

Ityala lokubulawa kwendoda (41), livuliwe kwaneqwakuqwaku lokuzibulala livuliwe.

AmaPolisa abongoza imvisisiswano kwiintsapho ngemeko ezibumila kunje, ngaphandle kokuba kubekho udlame.