UOmotoso useza kubhadla eziseleni!

UMfundisi waseNigeria uTim Omotoso UMFANEKISO: Raahil Sain/African News Agency (ANA)

Liphinde lamiswa kwakhona ityala lomfundisi wodumo oxoxa ityala lokuqweqwedisa nokudlwengula amantombazana ebandla lakhe, uTimothy Omotoso.

Lo mfundisi okhokela ibandla iJesus Dominion International utyholwa ngeziganeko  ezenzeka kwiindawo  ezahlukeneyo kweli lizwe, eNigeria nakwaSirayeli ndawonye noZukiswa Sithu noLusanda Sulani amangalelwe kunye nabo.

Eli tyala limiswa ityeli lesithathu emva kokuba  uPeter Dauberman oligqwetha laba  bamangalelwa, wenza  isicelo enkundleni sokuba ijaji echophele eli tyala uMandela Makaula ehle kwesi sihlalo, emtyhola ngokuba nesheyi kwicala lengqina lokuqala uCheryl Zondi.

UJaji Makaula wanqwenelela uZondi impumelelo kwiimviwo zakhe zokuphela konyaka.

Le nkundla yasikhaba esi sicelo baza abamangalelwa bacela ukubhenela kwiNkundla yeziBheno yephondo, esikhabileyo nayo.

NgoMvulo bekulindeleke ukuba kuphulwaphulwe iziphumo zesicelo senkundla yomgaqo-siseko kodwa kuvakele ukuba asifakwangwa isicelo ngabamangalelwa.

UMtshutshisi uNceba Ntelwa ucele ukuba lihlehliselwe umhla weshumi elinesithandathu kuTshazimpunzi ityala ukunika ithuba de kondlalwe isicelo sabamangali phambi  kwale nkundla.

Eli tyala liyakubuyiselwa kwinkundla ephakamileyo yaseBhayi ngalo mhla, uOmotoso yena abe ebhadla eziseleni.

USulani noSithu basengaphandle.