Uphando ngobhubhele kwibhulorho yaseMsikaba

Ibhulorho yaseMsikaba yibhulorho esebenza ngeentambo, ephantsi kolwakhiwo kungokunje, enqumla kumlambo uMsikaba, kufuphi naseLusikisiki kwiphondo leMpuma Koloni. UMFANEKISO: SMEC

IConcor-MECSA Construction Joint Venture, unokontraka jikelele wale projekthi, kunye neArhente yeSizwe yeeNdlela yaseMzantsi Afrika (SANRAL) banxunguphele kukubhubha komsebenzi wokwakha obhubhe ngoLwesihlanu umhla wesihlanu kuCanzibe kwisiza sokwakhiwa kweBhulorho yaseMsikaba eLusikisiki.

I-SANRAL kunye neekontraka iCME JV zivakalise amazwi ovelwano kusapho lomsebenzi osweleke kwingozi embi kwisiza sokwakhiwa kweBhulorho yaseMsikaba. Wayengumqeshwa kwenye yeekontraka ezingaphantsi.

ULaurence Savage, umlawuli weprojekthi yeCME JV, wenze amazwi ovelwano kusapho lomsebenzi.

“Sidlulisa amazwi ovelwano kusapho nakuluntu lwaseLusikisiki ngale ngozi imbi kangaka. Sifuna usapho lwazi ukuba siza kwenza konke okusemandleni ethu ukubathuthuzela ngeli xesha linzima.”

Ezi ndaba zenze lusizi iSANRAL, ngokutsho kukaVusi Mona, umphathi jikelele wezentengiso nonxibelelwano.

“SiyiSANRAL kunye nonokontraka wethu, iConcor-MECSA Construction Joint Venture, sithumela uvelwano lwethu olunzulu kusapho lwakhe, izihlobo noogxa bakhe. Sibanqwenelela amandla ngeli xesha linzima. Asikho kwimeko yokubiza umfi ngegama okwangoku,” utshilo uMona.

Uphando lwangaphakathi luqhutywa yiSANRAL kunye neCME JV ukuqinisekisa ukuba yintoni ebangele le ntlekele. Amapolisa nawo ajonga ukuba kwenzeke ntoni na.

Ikhontrakthi yeBhulorho yaseMsikaba licandelo leprojekthi yophuhliso lweziseko ezingundoqo zeSANRAL iN2 Wild Coast Road (N2WCR), eqala eMonti iphele kuMlambo uMtamvuna ePort Edward, kumda ophakathi kwephondo iMpuma Koloni naKwaZulu-Natal.

“Sisebenzisana kakhulu neekontraka ukuze sifumanise ukuba yintoni ekhokelele kwesi sehlo sibi. Ukhuseleko lwabasebenzi bethu esizeni lubaluleke kakhulu kwiSANRAL kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wenziwa kwindawo ekhuselekileyo ngaphandle kokwenzakala,” utshilo uMona.

Phambi kwesi sihelegu, isiza sokwakhiwa kweBhulorho yaseMsikaba sinerekhodi elincomekayo leeyure ezingaphaya kwe3,5 yezigidi ngaphandle kokuphulukana nexesha okanye ukwenzakala.