Uphando-sifundo ngamaXhosa aseZimbabwe

UGqirha Hleze Kunju kunye nosapho lwakhe

IYunivesithi iRhodes inoGqirha-lwazi omtsha obhale ithisisi yakhe yePhD ngesiXhosa. Eyokuqala ngqa kule yunivesithi.

Nangona olu phando-sifundo lwesiXhosa luveze ukuzalana phakathi kwamaXhosa aseMpuma Koloni kunye namaXhosa angaphaya kwama-200 000 ahlala eMbembesi – kufuphi nakwaBulawayo eZimbabwe – lubhiyozelwa, is’kakhulu, ukubeka isiXhosa kwinqanaba elilingana neleelwimi ezifana nesiNgesi kwiiyunivesithi.

Ithisisi yobugqirha-lwazi kaGqr. Hleze Kunju ichazwa njenge “sigaba” kumcimbi wokubhalwa kwesiXhosa ezifundweni, kwaye inika ithemba kuhambo lokuqhuqha inkwethu yobukoloniyali nokuguqula ezemfundo kuMzantsi Afrika.

Xeshikweni iYunivesithi iRhodes iqulunqa umgaqo-nkqubo wokuvumela abafundi ukuba basebenzise iilwimi zabo zenkobe kwizifundo zabo, uKunju, 31, wabona ithuba lokwenza umsebenzi wakhe ngolwimi lakubo.

Yenza ubomi lula kuye le nto, ngenxa yokuba naye njengabanye abafundi wayesokoliswa sisiNgesi kwizifundo zesidanga sokuqala.

“Ndandibhala ngesiNgesi, ndicinge ukuba ndibhale into eyiyo. Kodwa iphepha lam libuye libomvu, umhlohli ebuza ukuba bendizama ukuthini kanye kanye, kunyanzeleke ndiyitshintshe ukuze ivakale kuye. Ndandisoloko ndiziva ngathi andivakali ngenxa yokuba ndizitolika qho,” uthethe watsho. Nkalwana zonke abantu boMzantsi Afrika baqhwabela izandla uKunju. “Ukwenza lo msebenzi kuvuselelwe kukuva abafundi abebahlohla kwezomculo eZimbabwe bethetha isiXhosa, waza waphanda nzulu de waya kufika kwindawo ezithetha isiXhosa ezifana neMbembesi.

Ukugaleleka kwakhe eMbembesi udibene nebali elinzulu elisuka kwiminyaka elikhulu neshumi elinesithandathu lokufika kwamaXhosa eZimbabwe elandela uCecil John Rhodes. Ingxelo yolu phando ithi uRhodes walahlekisa isizwe samaMfengu ukuba simlandele ukuya kwaMzilikazi, ebathembisa ngomhla nenkululeko yokuzimela.

“Uphando lubonisa ukuba umhlaba, amasiko, umculo, inkolo, uncwadi, ubuchwepheshe, unxibelelwano ngeminatha yonxibelelwano kunye nomgaqosiseko welizwe laseZimbabwe wonyaka ka2013 – zezinye zezixhobo ezigcine ulwimi lwesiXhosa luphila kwela lizwe,” uthethe watsho uKunju.

Lo kaKunju unikizele isahlulo solu phando ezama ukubhentsisa indlela elisagcinwe ngayo isiko lokwaluka eZimbabwe, ethelekisa oku nengxaki eziqhubeka kweli siko kweli loMzantsi Afrika.

“Abazange beve nokuva ngokubhubha kwabakhwetha esuthwini, bambalwana ngenani okungafaniyo naseMzantsi Afrika apho izaphuli-mthetho noozungul’ichele basebenzisa eli siko ukuzityebisa, banomthetho ongqingqwa malunga nokuba ngoobani ingcibi kwanabo bakhathalela abantwana esuthwini, okungafaniyo nakweli loMzantsi Afrika,” uthethe watsho uKunju.

IKumkani yesizwe samaXhosa uZwelonke Sigcawu, utyelele esi sizwe izihlandlo ezininzi ukusukela ngonyaka ka2012.

Kukho ingxelo zokuba kuqhutywa amalungiselelo okwakhiwa kwesikolo esizakusebenzisa isiXhosa kwela lizwe. Injingalwazi edla umhlala phantsi uWandile Kuse ulincomile eli nyathelo likaKunju.